Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon

Emnekode KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon
Engelsk emnenavn Mapping and Documentation
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Praktiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester Vår og høst 2023
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan HK22H

I kriminalomsorgen stilles det høye krav til dokumentasjon. Dette fordrer at ansatte kjenner etatens ulike fagsystemer og deres bruksområder. Videre betinger det gode kunnskaper om saksbehandlingskjeden og saksbehandlingsreglene.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i temaer som danner grunnlag for arbeidet med kartlegging og dokumentasjon. Personvernhensyn, dokumentsikkerhet, taushetsplikt og annet regelverk vektlegges. Aspirantene vil få opplæring i kriminalomsorgens fagsystemer. Presist språk er et krav for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset ulike formål og målgrupper, og yrkesfaglig skriving under løpende veiledning vil være gjennomgående i emnet.

Emnet gjennomføres parallelt med de to andre emnene i 2. og 3. semester, KRUS2000 Sikkerhet og risiko I og KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om hvordan ulike former for dokumentasjon benyttes i saksbehandlingskjeden i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere
 • kjenner til ulike former for kartlegging og dokumentasjon som benyttes i arbeidet med innsatte og domfelte
 • har innsikt i prinsipper for kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings- og avvikshåndteringssystemer
 • har kunnskap om saksbehandlingsreglene og forvaltningsrettslige prinsipper for dokumentasjon med tanke på ulike parters rettigheter i ulike saksganger i straffegjennomføringen • har kunnskap om framtidsplan og individuell plan
 • har grunnleggende kunnskap om vitnepsykologi
 • har kunnskap om profesjonell presentasjon av hendelser som vitne i rettsforhandlinger

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan skrive hendelsesrapporter i tråd med gjeldende regelverk, retningslinjer og god rapporteringsskikk
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere opptak av forklaring
 • kan innhente, bearbeide og formidle nødvendig informasjon for saksbehandling av ulike søknader fra innsatte
 • kan anvende regelverk for utganger, overføringer og løslatelser til å skrive vedlegg til innsattes søknader 
 • kan skriftlig og muntlig planlegge, gjennomføre og vurdere sikkerhetstiltak og kontrollrutiner i straffegjennomføringen
 • kan anvende kriminalomsorgens ulike fagsystemer til å innhente, registrere og formidle informasjon og ivareta informasjonssikkerhet og personvern
 • kan ivareta innsattes rett til koordinerte velferdstjenester ved å igangsette og anvende aktuelle planverktøy i samarbeid med innsatte og forvaltningssamarbeidspartnere
 • kan bruke et presist språk til å dokumentere og formidle fagkunnskap og informasjon tilpasset ulike formål og målgrupper
 • Kan formidle offentlige dokumenter i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper • kan presentere hendelser på en profesjonell måte som vitne i rettsforhandlinger

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan ivareta innsattes materielle og prosessuelle rettssikkerhet i forbindelse med saksbehandlingen
 • har forståelse for hvordan egne og andres bidrag i arbeidet med kartlegging og dokumentasjon er viktige for å ivareta innsatte, ansatte og samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte, primært studentaktive læringsformer i emnet. Veiledede vakter, øvelser/ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger kombineres med selvstudier av teori og individuelle oppgavebesvarelser. Det anvendes ulike digitale læringsformer. Aspirantene forventes å bidra aktivt i undervisningen.

Arbeidskrav

 • Hendelsesrapport
 • Opptak av forklaring
 • Vedlegg til innsattes søknader eller tilsvarende

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Pensum

Pensum for 2. og 3. semester kunngjøres senest 15. desember 2022

Publisert | Oppdatert 04. juli 2023