Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner

Emnekode KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
Engelsk emnenavn The Law of Execution of Sentences and Other Legal Topics
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester 1.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2022

En fengselsbetjents hverdag er i stor grad påvirket av lover og regler. Emnet gir kunnskap om de rettslige rammene for betjentens makt- og myndighetsutøvelse. Videre gir emnet kunnskap om hvordan betjenten, i forbindelse med veiledning og tilrettelegging, skal ivareta innsattes rettigheter under fengselsoppholdet. Emnet gir kunnskap om bruk av regelverket og juridisk skjønn knyttet til ulike problemstillinger. Emnet har særlig fokus på straffegjennomføringsloven med tilhørende regelverk, herunder menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser. I tillegg inngår strafferett og straffeprosess i emnet. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om juridiske begreper og juridisk metode
 • har kunnskap om grunnprinsippene i en rettsstat
 • har kunnskap om relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk for straffegjennomføring, herunder menneskerettigheter
 • har kjennskap til utvalgte emner i straffeprosessen
 • har kjennskap til alminnelige vilkår for straff og utvalgte straffebestemmelser

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan finne frem til relevante rettskilder for straffegjennomføring, straffeprosess og straff
 • kan analysere, drøfte og og ta standpunkt til relevante juridiske problemstillinger i yrkesutøvelsen
 • kan veilede innsatte om rettigheter og plikter under fengselsoppholdet

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har kunnskap om de juridiske rammene for kriminalomsorgens makt- og myndighetsutøvelse
 • kjenner sitt ansvar for tilrettelegging av innsattes egenutvikling mot et kriminalitetsfritt liv
 • har forståelse for menneskerettighetenes betydning for individ og samfunn
 • kan anvende juridisk kunnskap i kritisk refleksjon om rettssikkerheten til innsatte, domfelte, ansatte og samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte læringsformer i emnet, som forelesninger, seminar, arbeid i basisgrupper, selvstudier og oppgaveskriving. Det forventes at aspirantene deltar aktivt i diskusjoner i basisgrupper og seminar. Noe av undervisningen kan gjennomføres digitalt. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.
En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen
Straffegjennomføringspermen, lovsamling og Lovdata Pro. Hjelpemidlene kan bli gjenstand for kontroll før, under og etter eksamen. Uriktig innarbeidede hjelpemidler kan inndras under eksamen. Forsettlige brudd på retningslinjene for innarbeiding vil bli regnet som fusk

Pensum

Sist oppdatert 30.06.2022

Pensum merket * samles i et kompendium

Fredriksen, S. (2016). Lovbrudd, skyld og straff: Hovedlinjer i alminnelig strafferett. Gyldendal juridisk. [Kap. 4-9 & 11] [s. 53-130, 139-160]*

Fredriksen, S. (2018). Innføring i straffeprosess (4.utg.). Gyldendal akademisk. [s.19-22, 49-78, 157-174, 285-294, 304-307, 316-318,*

Harlem, C. & Storvik, B. L. (2021). Et innblikk i jussens betydning for fengselsbetjenter. I M. I. Snertingdal & K. Nymo (Red.), Jeg skal bli fengselsbetjent (s. 69-87). Fagbokforlaget.

Mæhle, S. S. & Aarli, R. (2017). Fra lov til rett (2. utg.). Gyldendal juridisk. [s. 131-161]*

Storvik, B. L. (2022). Straffegjennomføring (4. utg.). Cappelen Damm akademisk. [Kap. 1, s. 29-74, kap. 2, s. 75-140 og 148-161, kap. 3, s. 162-191 og 207-254, kap. 5, s. 287-373, kap. 7, s. 406-441, kap. 8, s. 442-473]. 

Strand, V. B. & Larsen, K. M. (2021). Menneskerettigheter i et nøtteskall. (2. utg.). Gyldendal juridisk. [s. 23-59, 76-81, 147-156, 179-192, 232-238]

Wegner, R. B. (2015). Strafferett: Spesiell del (2. utg.). Vett & Viten. [s. 15-19, 41-54, 115-123, 129-132, 133-136, 143-146, 159- 176, 186-191, 193-236, 237-249, 262-268, 290-295]

Publisert | Oppdatert 11. april 2023