Rusproblemer blant ny-innsatte i fengsel blir ofte kartlagt ved å stille spørsmål som mangler forsknings­messig forankring, sier Hilde Pape, forsker ved KRUS.

- De innsattes svar er gjenstand for skjønnsmessige vurderinger, og det er ikke godt nok, sier Pape. I verste fall er konsekvensen at innsatte med behandlingsbehov ikke blir fanget opp og tilbudt den hjelpen som de trenger.

Det er veldokumentert at kartleggingsverktøyet Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)  gir resultater med høy pålitelighet. Hilde Pape samarbeidet med Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) for å finne ut om noen få AUDIT-spørsmål er nok for å kartlegge alkoholproblemer blant innsatte på en pålitelig måte. Forskningsresultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Ti spørsmål kan være for mye

AUDIT består av ti spørsmål med faste svar­alternativer. Både alkoholkonsum, tegn på avhengighet og negative konsekvenser av drikking blir kartlagt. Svarene summeres opp, og gir holdepunkter for hvilke tiltak som er aktuelle å iverksette.  

Kriminalomsorgen er blitt anbefalt å ta AUDIT systematisk i bruk, blant annet i en rapport fra Oslo Economics og Tyrilistiftelsen om tilbudet til innsatte med rusmiddelproblemer. Foreløpig er anbefalingen ikke tatt til følge.

- En mulig årsak kan være at AUDIT består av relativt mange spørsmål, sier Pape.

Nettopp det var en viktig grunn for å undersøke om noen få AUDIT-spørsmål kan være tilstrekkelig.

Få spørsmål - løfterike funn

Forskerne analyserte data fra NorMA-studien ved SERAF, der innsatte i 57 norske fengsler svarte på et spørreskjema med alle AUDIT-spørsmålene.

Åtte forkortede versjoner av AUDIT ble undersøkt. Resultatene viste at fire spørsmål i større grad fanget opp alkoholproblemer av ulik alvorlighetsgrad enn tre spørsmål. Den beste kort-versjonen inkluderte tre spørsmål om alkoholkonsum (mengde og frekvens) og ett om hvorvidt andre mennesker hadde vært bekymret fordi man drakk for mye.

- Kombinasjonen av disse fire AUDIT-spørsmålene var særlig velegnet til å identifisere mer alvorlige alkohol­problemer, forteller Hilde Pape.

Forskerne bak studien håper at resultatene kan bidra til bedre kartlegging av alkoholproblemer ved soningsstart.

- Å erstatte skjønn og subjektive vurderinger med standardiserte opplegg og forskningsbasert kunnskap vil være et viktig skritt i riktig retning, avslutter Pape.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kilder:

AUDIT - lenke til AUDIT-skjemaet fra folkehelseinstituttet:  https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/skjema/diverse/alkohol-audit/

AUDIT - om AUDIT fra Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse: https://rop.no/kartleggingsverktoey/audit/

Rapporten fra Oslo Economics og Tyrilistiftelsen: https://osloeconomics.no/vurdering-av-det-samlede-tilbudet-under-straffegjennomforing-for-personer-med-rusmiddelproblematikk/

NorMA-studien: https://www.prisud.no/norma

Referanser til artikkelen

Pape, H., Rossow, R., & Bukten, A. (2021) Are short AUDIT screeners effective in identifying unhealthy drinking of varying severity? A prison population study. Drug and Alcohol Dependence (epub ahead of print: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109153)

Den aksepterte versjonen av artikkelen (før publisering) er tilgjengelig i fulltekst her:

https://www.researchgate.net/publication/355981940_pape_et_al_brief_audit_screeners_2021#fulltextfilecontent