Redelighetsutvalget

Det følger av forskningsetikkloven at forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg. Dette utvalget har ansvaret for å behandle saker som gjelder mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Fra 1. november 2022 er KRUS innlemmet i et felles redelighetsutvalg med Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS).

Redelighetsutvalget består av 7 medlemmer som er oppnevnt for en periode på 2 år. Medlemmene har ulik kompetanse innenfor forskning, forskningsetikk og jus.

Leder: Francesca Refsum Jensenius (ekstern)

KRUS: Hilgunn Olsen, Maria Mæhlumshagen, Hilde Pape (vara)

PHS: Morten Holmboe, Jens Erik Paulsen, Linda Antoniett Hoel (vara)

FHS: Ingeborg Bjur, Tore Langholm, Rino Bandlitz Johansen (vara)

Varsle om mulig brudd på forskningsetiske normer

Ansatte, studenter, aspiranter og eksterne personer kan varsle om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som gjelder forskere ved KRUS. Vi arbeider med å sette opp en løsning for varsling. I mellomtiden kan du varsle om mulig brudd på forskningsetiske normer ved KRUS ved å sende en e-post til berit.johnsen@krus.no.


Årsrapporter fra Redelighetsutvalget


Nyttige ressurser om forskningsetikk

Generelle forskningsetiske retningslinjer

De generelle forskningsetiske retningslinjene ble utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014. De er ikke ment som en erstatning for de fagspesifikke retningslinjene, men som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

NESH er et uavhengig og rådgivende organ, som har ansvar for å utarbeide nasjonale forskningsetiske retningslinjer og veiledere for samfunnsvitenskap og humaniora. Komiteen bruker retningslinjene aktivt når den uttaler seg i saker som gjelder konkrete forskningsprosjekter.

Enkeltforskere og forskningsinstitusjoner kan be NESH om å vurdere de forskningsetiske sidene ved et bestemt forskningsprosjekt for bedre å kunne ivareta forskningsetiske hensyn. 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

REK skal vurdere om prosjekter oppfyller helseforskningslovens krav og respekterer allmenne forskningsetiske prinsipper. REK gir forhåndsgodkjenning til forskningssøknader innen helsefaglige og medisinske forskningsprosjekter.