Studien artikkelen bygger på, handler om fengselsbetjent-studenters oppfatninger av personer som er dømt for seksuallovbrudd, og om slike oppfatninger endrer seg fra begynnelsen til slutten av studietida.

Det er forskerne Christine Friestad og Hilde Pape fra KRUS, som sammen med Kristian Mjåland, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder, har gjennomført studien som danner grunnlaget for artikkelen "Prison officer students' perceptions of persons convicted of sexual crimes".

Et helt årskull studenter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS mottok et spørreskjema på to ulike tidspunkt: I begynnelsen av sitt første studiesemester (januar 2018), og i det fjerde og avsluttende semesteret (oktober 2019). Svarprosenten var henholdsvis 94% (n=188) og 64 % (n=112).

Spørreskjemaet inneholdt 20 påstander om seksuallovbrudds-dømte, som studentene ble bedt om å vurdere. De aktuelle påstandene var hentet fra spørsmålsbatteriet «Perception of Sex Offender Scale» (PSO). 

Resultatene viste at studentene i utgangspunktet var lite tilbøyelige til å ha et straffende syn på personer som er dømt for seksuallovbrudd, og at de i enda mindre grad hadde slike synspunkter på slutten av studietiden. Studentene var heller ikke særlig tilbøyelige til å slutte opp om vanlige stereotypier om denne gruppen dømte. Imidlertid hadde de mer stereotype oppfatninger på slutten enn på begynnelsen av studiet. Videre fant forskerne at oppfatningen om at seksuallovbrudds-dømte er farlige, var utbredt på begge tidspunkter. Her var det heller ingen endringer å spore, verken i den ene eller den andre retningen.

Interessert i å lese hele artikkelen?

Artikkelen er tilgjengelig med åpen tilgang fra tidsskriftets nettside (ekstern lenke).

Full referanse:
Friestad, C., Mjåland, K., & Pape, H. (2021). Prison officer students’ perceptions of persons convicted of sexual crimes. European Journal of Criminology, 14773708211038538.  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14773708211038538