Generell eksamensinformasjon

Eksamen ved studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring er en del av utdanningen og du trenger derfor ikke å melde seg opp til eksamen. Alle aspiranter som er meldt opp til eksamen, får tildelt et kandidatnummer, jf. Forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen § 12.

For å få gå opp til eksamen må arbeidskravene i emnet være levert og godkjent, jf. Eksamensforskriften § 17. Det er obligatorisk oppmøte ved KRUS, og ved fravær over 20 % i et emne, må du søke om å få gå opp til eksamen.

Som eksamen regnes vurderingsformer som gir grunnlag for fastsetting av selvstendig karakter på vitnemålet, jf. Eksamensforskriften §§ 1, 2 og 6.

Det kan benyttes ulike eksamensformer både individuelt og i gruppe. Disse beskrives nedenfor. Bedømmelse av framføringer eller praktiske oppgaver gjelder også som eksamen når resultatet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget, jf. Eksamensforskriften § 2.

Eksamensformer

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen) er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektør tilstede under eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt med mindre det fremgår av emneplanen. Skoleeksamen omhandler også flervalgsprøver, dvs. oppgaver hvor man skal velge mellom flere svaralternativer.

Hjemmeeksamen (skriftlig eksamen uten tilsyn) er en eksamen som blir avholdt uten et bestemt eksamenslokale og uten eksamensinspektører. Hjemmeeksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe i h.h.t. hva som fremgår av emneplanen. Alle hjelpemidler er tillatt.

Mappeeksamen er en eksamen som består av ulike oppgaver som samles over tid og det leveres inn en mappe med på forhånd bestemte oppgaver

Muntlig eksamen er en eksamen der kandidaten besvarer eksamensoppgaven muntlig for sensorer muntlig høring av eksamenskandidat

Godkjenningsprøve er en eksamensform der kandidaten gjennomfører praktiske oppgaver. Eksempel på individuelle godkjenningsprøver er selvforsvar og pasifiseringsteknikker innenfor fysisk maktanvendelse.

Alle eksamensformer kan påklages etter nærmere retningslinjer, jf. Eksamensforskriften § 22.

Eksamensdatoer fremkommer av Studentweb.

Ordinær, ny og utsatt eksamen

Ordinær eksamen er den første eksamen som holdes i et emne, eller del av et emne, jf. Eksamensforskriften § 3.

Ny eksamen er eksamen for aspiranter som ikke bestod ved siste ordinære eksamen, jf. Eksamensforskriften § 5. Aspirantene har rett til veiledning i forkant av ny eksamen, Reviderte retningslinjer for veiledning til ny eksamen - skriftlig og muntlig

Utsatt eksamen er for aspiranter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, jf. Eksamensforskriften § 4. Fravær må dokumenteres med legeattest e.l.

Dersom aspiranten ikke består ny eksamen, mister aspiranten studieplassen. Aspirantene har 2 eksamensforsøk, dvs. ordinær eksamen og ett forsøk til, eller utsatt eksamen og et forsøk til, jf. Eksamensforskriften § 21.

Ny eksamen og utsatt eksamen arrangeres normalt samtidig og tidspunktet settes så tidlig som mulig etter eventuell begrunnelse på karakter og klagebehandling.

Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette, jf. Forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen § 15. Du må legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog, logoped eller andre. I dokumentasjonen må det fremkomme hvordan dine vansker eller særskilte behov påvirker gjennomføringen av eksamen og forslag til tiltak.

Du kan søke om forlenget tid og bruk av særskilte hjelpemidler.

Søknadsskjema finner du i Studentweb. I Studentweb trykker du på "Mer" i menyen og går til "Søknader". Derfra trykker du på "Ny søknad" og velger "Søknad om tilrettelegging på eksamen" fra listen. Fyll ut skjemaet, last opp dokumentasjon og send inn søknaden.

Frist for å søke er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

Sensur, begrunnelse og klageadgang

Det brukes både intern og ekstern sensor ved nesten alle eksamener ved høgskolekandidatutdanningen. Et unntak er KRUS1000, hvor besvarelsene rettes av WISEflow og ingen intern eller ekstern sensor er involvert ved ordinær sensur.

Sensur

Sensur offentliggjøres i henhold til frister ved de ulike emnene. Sensurfristen er vanligvis 3 uker fra eksamensdato. Sensorveiledning skal være tilgjengelig for aspirantene etter at karakteren er satt.

Begrunnelse

Aspiranter kan be om begrunnelse for vurderingsresultatet innen én uke etter at resultatet er kunngjort, jf. Eksamensforskriften § 22. Om du ønsker en begrunnelse, ber du om dette gjennom Studentweb. Begrunnelse vil normalt bli gitt innen to uker.

Klage

Du kan klage på sensuren/vurderingsresultatet, jf. Eksamensforskriften § 22 eller på formelle feil ved gjennomføring av sensur, oppgavegiving eller ved eksamensavviklingen, jf. Eksamensforskriften § 23.

Frist for å klage på sensur/vurderingsresultat er 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller etter at du har mottatt begrunnelse. Ønsker du å klage på karakteren, må du gjøre dette gjennom Studentweb. 

Ønsker du å klage på formelle feil, må du gjøre dette gjennom Studentweb. Klagen behandles av Klagenemda (jf. Eksamensforskriften § 13.).

Ikke-etterprøvbare bedømmelser

Ved muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan du ikke, jf. Eksamensforskriften § 22, klage på sensuren/vurderingsresultatet.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av muntlig eller praktisk eksamen.

Ønsker du begrunnelse på slike bedømmelser, inkl. muntlig eksamen, må krav om begrunnelse fremmes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Gruppeeksamen

Både klage og begrunnelse kan etterspørres av hver enkelt aspirant også ved gruppeeksamen. Endres karakteren, er det kun den som har klaget som får endret karakter, ikke resten av gruppa., jf. Lov om universiteter og høyskoler.

Fritak for et emne eller en eksamen (innpass av tidligere utdanning)

Fritak for et emne eller en eksamen i et emne vurderes ved søknad om fritak: Retningslinjer for søknad om fritak. Fritak (innpass) kan gis dersom du har studiepoeng i et overlappende emne fra annen høgskole eller universitet.

Søknadsskjema finner du i Studentweb, under Mer.. à Søknader à Ny søknad à Type (Velg fra lista) à Innpassing av eksterne emner eller delstudier.

Fusk

Fusk foreligger for eksempel når en aspirant har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk og plagiering.

Fusk regnes som brudd på arbeidskontrakten og medfører at aspirantens skikkethet som fengselsbetjent skal vurderes. Aspirantnemda avgjør hvilke følger fusk skal få, etter reglene i Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen.

Hva som regnes som fusk, er definert i Forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen § 14.

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via Vitnemålsportalen.