Eksamen ved studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring er en del av utdanningen og man trenger derfor ikke å melde seg opp til eksamen. Alle aspiranter som er meldt opp til eksamen, får tildelt et kandidatnummer, jf. Forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen §122020 Instrukser og utfyllende regler for aspiranter ved KRUS.

For å få gå opp til eksamen, må arbeidskravene i emnet være levert og godkjent, jf. Eksamensforskriften § 17. Det er obligatorisk oppmøte på KRUS og ved fravær over 20% i et emne, må det søkes om å få gå opp til eksamen.

Som eksamen regnes vurderingsformer som gir grunnlag for fastsetting av selvstendig karakter på vitnemålet, jf. Eksamensforskriften §1, 2 og 6.

Det kan benyttes ulike eksamensformer både individuelt og i gruppe, Disse beskrives nedenfor. Bedømmelse av framføringer eller praktiske oppgaver gjelder også som eksamen når resultatet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget, jf. Eksamensforskriften §2.

Ordinær eksamen er den første eksamen som holdes i et emne, eller del av et emne, jf. Eksamensforskriften §3.

Ny eksamen er eksamen for aspiranter som ikke bestod ved siste ordinære eksamen, jf. Eksamensforskriften §5. Aspirantene har rett til veiledning i forkant av ny eksamen, Reviderte retningslinjer for veiledning til ny eksamen - skriftlig og muntlig

Utsatt eksamen er for aspiranter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, jf. Eksamensforskriften §4. Fravær må dokumenteres med legeattest el.a.

Dersom aspiranten ikke består ny eksamen, mister aspiranten studieplassen. Aspirantene har 2 eksamensforsøk, dvs ordinær eksamen og ett forsøk til, eller utsatt eksamen og et forsøk til, jf. Eksamensforskriften § 21.

Ny eksamen og utsatt eksamen arrangeres normalt samtidig og tidspunktet settes så tidlig som mulig etter eventuell begrunnelse på karakter og klagebehandling.

 

Særordninger ved eksamen

Aspiranter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, kan søke om dette, jf. Eksamensforskriften §15,  med søknadsskjema individuelle tilpasninger. Aspirantene med et varig behov, må dokumentere med bekreftelse fra lege, psykolog, logoped eller andre og gi en beskrivelse av hva det søkes om. Tilretteleggingen består i forlenget tid ved skriftlig skoleeksamen, bruk av særskilte hjelpemidler og/ eller fysisk tilrettelegging og i særskilte tilfeller alternativ eksamensform.

Det er Seksjon for studiekvalitet og studietjenester som behandler disse søknadene. Henvendelse kan skje til eksamenskontoret eller ved henvendelse via mail til eksamen@krus.no.

Fritak for et emne/ eksamen i et emne vurderes ved søknad om fritak, Retningslinjer for søknad om fritak. Fritak (innpass) kan gis hvis aspiranten har studiepoeng i et overlappende emne fra annen høgskole eller universitet

 

Sensur, begrunnelse og klageadgang

Det brukes både intern og ekstern sensor ved nesten alle eksamener ved høgskolekandidatutdanningen. Unntak er KRUS1000 hvor besvarelsene rettes av WISEflow og det er ingen intern eller ekstern sensor involvert ved ordinær sensur.

Sensur offentliggjøres i henhold til frister ved de ulike emnene. Sensurfristen er vanligvis 3 uker fra eksamensdato. Sensorveiledning skal være tilgjengelig for aspirantene etter at karakteren er satt.

Man kan be om begrunnelse, jf. Eksamensforskriften § 22, for vurderingsresultatet innen en uke etter at resultatet er kunngjort. Begrunnelsen forespørres via Studentweb.

Man kan klage på sensuren/vurderingsresultatet, jf. Eksamensforskriften §22 og Retningslinjer for klage på karakter ved skriftlig og muntlig eksamen eller på formelle feil ved gjennomføring av sensur, oppgavegiving eller ved eksamensavviklingen, jf. Eksamensforskriften §23. Klagebehandlingsfristen er 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller etter at man har mottatt begrunnelse. Ønskes det å klage på karakteren, skal Studentweb benyttes

Ved muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Formelle feil ved gjennomføring av muntlig eller praktisk eksamen kan likevel påklages. Eventuell krav om begrunnelse må fremmes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ønskes det å klage på formelle feil, benyttes Studentweb. Klagen behandles av Klagenemda (jf. Eksamensforskriften §13.)

Både klage og begrunnelse kan etterspørres av enkeltindividet også ved gruppeeksamen. Endres karakteren, er det kun den som har klaget som får endret karakter, ikke resten av gruppa., jf. Lov om universiteter og høyskoler.

 

Fusk

Jf. Eksamensforskriften §14.

Fusk foreligger når en aspirant har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk og plagiering. Fusk regnes som brudd på arbeidskontrakten og medfører at aspirantens skikkethet som fengselsbetjent skal vurderes. Aspirantnemda avgjør hvilke følger fusk skal få etter reglene i forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen. Aspirantforskriften kan lastes ned her.

 

Ulike eksamensformer

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen) er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektør tilstede under eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt med mindre det fremgår av emneplanen. Skoleeksamen omhandler også flervalgsprøver, dvs. oppgaver hvor man skal velge mellom flere svaralternativer.

Hjemmeeksamen (skriftlig eksamen uten tilsyn) er en eksamen som blir avholdt uten et bestemt eksamenslokale og uten eksamensinspektører. Hjemmeeksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe i h.h.t. hva som fremgår av emneplanen. Alle hjelpemidler er tillatt.

Mappeeksamen er en eksamen som består av ulike oppgaver som samles over tid og det leveres inn en mappe med på forhånd bestemte oppgaver

Muntlig eksamen er en eksamen der kandidaten besvarer eksamensoppgaven muntlig for sensorer muntlig høring av eksamenskandidat

Godkjenningsprøve er en eksamensform der kandidaten gjennomfører praktiske oppgaver. Eksempel på individuelle godkjenningsprøver er selvforsvar og pasifiseringsteknikker innenfor fysisk maktanvendelse.

Alle eksamensformer kan påklages etter nærmere retningslinjer, jf. Eksamensforskriften §22 og Retningslinjer for klage på karakter ved skriftlig og muntlig eksamen.

Eksamensdatoer fremkommer av Studentweb.

 

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen.