Aspirantene har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved KRUS. Alle aspiranter inviteres til å gjennomføre semestervise evalueringer. I tillegg inviteres de med i underveisevalueringer både på høgskolen og i opplæringsenhetene.

Representanter fra kullene deltar i læringsmiljøutvalget (LMU) hvor aspirantenes og øvrige studenters læringsmiljø og rammebetingelser for læring står sentralt, og i aspirantenes arbeidsmiljøutvalg (AAMU) hvor aspirantenes arbeidsmiljø behandles. Aspirantene er videre representert i studieutvalget (SU), der blant annet revisjon av studieprogrammene på høgskolen blir behandlet.

Fra 2022 er aspirantene også representert i kvalitetsutvalget som er opprettet for å videreutvikle KRUS sitt kvalitetsarbeid i samsvar med kriminalomsorgens og institusjonens behov.

Aspirantledere 

Aspirantledere skal ha jevnlig dialog med aspirantene og aspirantveilederne om aspirantenes læringsarbeid i opplæringsenhetene. De skal årlig rapportere om kvalitet fra egen opplæringsenhet, og i årsrapportene identifisere kvalitetsutfordringer ved opplæringsenheten. Aspirantlederne skal ha løpende kontakt med praksisansvarlig og praksisteamet og deltar jevnlig på aspirantledersamlinger.  

Aspirantrådet

Mer informasjon kommer.

Retningslinjer