Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) står bak artikkelen «Alcohol problems among inmates: Subgroup variations, concurrent drug problems and treatment needs”, som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research*. Spørsmålene ble belyst på grunnlag av data fra NorMA-studien** av innsatte i nesten alle norske fengsler. Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

-  Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

Resultatene viste også at snaut en av fem (18%) antakelig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling.  Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. I yngre aldersgrupper, og blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant forhøyet.

Et solid flertall (68%) av innsatte med alkoholproblemer hadde narkotikaproblemer også. Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.  Innsatte med avhengighet knyttet til både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.

 Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75%) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45%) antakelig var rusmiddelavhengige.

- Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier Pape. Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.

-  Det er også et tankekors at alkoholproblemer blant de innsatte er viet lite oppmerksomhet, både i fag- og forskningslitteraturen og i kriminalomsorgen.

 

* Sammendrag av artikkelen kan du lese her (lenke til ekstern nettside / European Addiction Research).
** Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo står bak NorMa-studien (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study).  Studien inngår i PriSUD-prosjektet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com