KRUS-forsker Hilde Pape har sammen med forskere ved Folkehelseinstituttet utgitt to artikler om temaer som handler om ungdom, alkohol- og cannabisbruk. Bruken har gått ned, og forskerne har sett på hva som kan forklare nedgangen. 

Les mer om undersøkelsene under, der du også finner lenker til fulltekst.

Mindre tenåringsdrikking: Noen mulige forklaringer

"Decline in adolescent drinking: Some possible explanations"

Siden tusenårsskiftet har forekomsten av tenåringsdrikking avtatt dramatisk – både i Norge og i andre vestlige land. Hvordan kan det forklares? Hvilke faktorer har vært utslagsgivende for norsk ungdom? Hilde Pape ved KRUS har samarbeidet med forskere ved Folkehelseinstituttet om en vitenskapelig artikkel som belyser temaet.

Artikkelen presenterer funn fra spørreskjema-undersøkelser av 13-17 åringer som ble foretatt med drøyt ti års mellomrom - i 2002 og i 2013/2015. Andelen unge som oppga at de hadde drukket seg beruset det siste året gikk ned fra 41 prosent og 22 prosent i denne perioden.

Også på andre livsområder ble store endringer avdekket: De unge var blitt mer hjemmekjære og familie-orienterte, de var sjeldnere sammen med jevnaldrende på kveldstid, og de var mer pliktoppfyllende i forhold til skolegang og hjemmelekser. I statistisk forstand, kunne disse endringene forklare drøyt 40 prosent i nedgangen i tenåringsfyll fra 2002 til 2013/15. Den viktigste enkeltfaktoren dreide seg om redusert fysisk samvær med venner på fritida – noe som antakelig speiler at kommunikasjon med jevnaldrende i økende grad foregår via sosiale medier.

Referanse og lenke til fulltekst

Rossow, I., Pape, H., & Torgersen, L. (2020).

Decline in adolescent drinking: Some possible explanations.

Drug and Alcohol Review (Epub ahead of print)

Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/dar.13132

Mindre fyll og cannabisbruk blant ungdom = mer belastede brukergrupper?

"Less adolescent alcohol and cannabis use: More deviant user groups?"

Hva skjer når stadig færre ungdommer drikker seg fulle og eksperimenterer med cannabis? Blir rekrutteringen inn i brukernes rekker skjevere med hensyn til mental helse og atferds­problemer? Hilde Pape ved KRUS og Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet belyser spørsmålet i en ny forskningsartikkel.

To spørreskjema-undersøkelser av norske 14-17 åringer ligger til grunn for Pape og Rossows publikasjon. Den ene er fra 2002, da alkohol- og cannabisbruk var relativt utbredt blant ungdom, mens den andre er fra i 2012/13 – da forekomsten var mye lavere.

Forskerne finner at kriminalitet og annen problematferd var mye sterkere relatert til tenårings­fyll da forekomsten var lav (2012/13) enn da den var temmelig høy (2002). Også sammenhengen mellom depressivitet og det å drikke seg full var sterkere i 2012/13. Når det gjaldt cannabisbruk, derimot, var koblingen til psykiske plager og atferdsproblemer omtrent like sterk på begge tidspunkter. 

I artikkelen diskuterer forskerne hvorfor tenåringsfyll, men ikke cannabisbruk, lot til å ha større nedslag i sårbare og belastede ungdomsgrupper i 2012/13 enn i 2002. De presenterer også en mulig forklaring på hvorfor nedgangen i beruselsesdrikking ble ledsaget av slike endring i rekrutteringsbasen.

Referanse og lenke til fulltekst

Pape, H., & Rossow, I. (2020).

Less adolescent alcohol and cannabis use: More deviant user groups?

 Drug and Alcohol Review (Epub ahead of print)

Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dar.13146