Forskning 2014 - vold i asylmottak utsnitt Proba

Vold og uønskede hendelser

i asylmottak

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Proba samfunnsanalyse har i samarbeid gjennomført en undersøkelse for UDI om vold og trusler i asylmottak. Dette er første gang KRUS påtar seg forskning på oppdrag fra andre utenfor vår egen sektor. Undersøkelsene har tatt sikte på å kartlegge omfang og årsaker, samt på hvilken måte forhold ved mottakene kan påvirke forekomsten av vold og andre uønskede hendelser. Det har også blitt utarbeidet forslag til forebyggende tiltak.

Hovedproblemstillingene har vært:

  • Hvor mange voldshendelser finner sted i statlige asylmottak innenfor et gitt tidsintervall?
  • Hvem står bak volden og hvor stor andel av beboerne utøver vold?
  • Hva er årsakene til volden?
  • Er det en sammenheng mellom voldsutøvelse og status i en asylsak?
  • Er det en sammenheng mellom voldshendelser og type innkvartering og type mottak?
  • Hvem rammes av volden?
  • Hvor alvorlig er volden som forekommer i mottakene?
  • Hvordan kan UDI bedre forebygge vold i statlige mottak?

Undersøkelsen er hovedsaklig basert på spørreundersøkelser til alle de statlige mottakene, intervjuer ved 14 asylmottak og gjennomgang av relevant statistikk og dokumentasjon.

Kartleggingen av voldshendelser er basert på en inndeling av vold og trusler i ulike voldsformer: fysisk vold, verbal vold, non-verbal vold, sosial vold opg hærverk. I tillegg har forekomsten av selvmord, selvmordsforsøk og selvskader i mottakene blitt kartlagt.

Fra KRUS har Tore Rokkan og Yngve Hammerlin fra forskningsavdelingen bidratt som medforfattere. Tore Rokkan kan kontaktes på tore.rokkan@krus.no

Ønsker du å lese selve rapporten, Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak, inkluert forslag til forebyggende tiltak, kan du åpne den i pdf-format ved å klikke her. Du kan også finne den på nettsiden til Proba, www.proba.no, og lese den der (Proba-rapport 2014-8).

Tips en venn Skriv ut