_DSC3262_cropped_1017x581

VINN

Programmets navn:

VINN-motivasjonsprogram for kvinner forkortet til ‘VINN’.

Kontaktperson:

Torunn Højdahl
Tlf. 400 25 548

Torunn.Hojdahl@krus.no

Bakgrunn

VINN er et motivasjonsprogram spesielt utviklet for kvinner. Den første VINN-manualen ble publisert i 2002 og den gjeldende i 2013.

Programmet tar utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og ressurser og er basert på forskningsbasert metodikk jfr.  Rundskriv KDI 3/2015 - Retningslinjer for programvirksomheten i kriminalomsorgen http://www.kriminalomsorgen.no/kdi-rundskriv.237914.no.html

Programmets innhold og opplæring er beskrevet i manualer, og det oppmuntres til fleksibilitet. Det er beskrevet temaer som er spesielt tilpasset kvinners behov. Det er både obligatoriske og valgfrie temaer med forslag til spørsmål, ferdighetstrening og avspenningsøvelser. I tillegg til et langt og et kort gruppeprogram, fins det en individuell versjon, der programmet kan gjennomføres over 4-12 uker.

VINN er oversatt til svensk, finsk, russisk, estisk og dansk. 

Målsetting

Deltakerne skal kunne engasjere seg i og ta beslutninger om endring av atferd, holdninger og livsstil. Deltakerne skal etter fullført program ha vurdert hvordan de kan avstå fra framtidig kriminalitet og oppnå en større sammenheng i tilværelsen og funnet fram til hva som kan gi bedre livskvalitet. 

Programmet har til hensikt å gi deltakerne ny kunnskap, ferdigheter og innsikt, og motiverer til å endre atferdsmønstre og motvirke nye straffbare handlinger. Deltakerne stimuleres til å finne fram til meningsfylte måter å leve på.

Metodikk

Antonovskys teori om salutogenese benyttes som forståelsesmodell i VINN. Salutogense består av det som kan omtales som mestringsressurser (generelle motstandsressurser) og 'Opplevelse av Sammenheng’ (OAS). OAS består av tre komponenter: Begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet (jf.’SOC’ – Sense Of Coherence på engelsk). Deltakerne engasjeres til å utforske sine ressurser og muligheter og til å identifisere hvordan de kan mestre situasjoner der de står i fare for å begå kriminalitet eller annen uønsket atferd, og dermed styrke sin opplevelse av sammenheng. En salutogen tilnærming betyr å fokusere på det som fremmer økt opplevelse av trivsel, mestring og velvære.

Motiverende samtale - MI benyttes som en støttende og empatisk kommunikasjonsstil for å styrke deltakers egen motivasjon og engasjement for endring av atferd. Sentralt i MI er å skape en atmosfære av aksept og medfølelse og å engasjere deltakers vilje til å foreta positive endringer og legge planer for framtida.

Endringsmodellen i VINN kan plasseres innenfor kognitiv teori og mestringstillit ('self-efficacy'), dvs. tro på egne evner til å mobilisere motivasjon og kognitive ressurser for å kunne håndtere utfordrende situasjoner.

Forståelsen av at endring skjer gradvis og i faser er viktig i programmet. Det betyr at endring forstås som en prosess over tid og omfatter stadiene 'føroverveie', 'overveie', 'forberede', 'handle' og 'vedlikeholde'.  Arbeidsheftet er et viktig hjelpemiddel for egenvurdering av endring. En støttende gruppeprosess sammen med et mestrings- og ressursfokus er sentralt, dvs. at deltakerne skal få innsikt i egne og andres ressurser.

Målgruppe

Kvinner som er dømt til fengselsstraff eller samfunnsstraff. Kvinner som gjennomfører straff i egen bolig med eller uten elektronisk kontroll eller er prøveløslatt med møteplikt, kan også delta. VINN er også egnet ved rusmestringsenheter og ved oppfølging av prøveløslatte.

Fengsel: VINN kan inngå som en del av straffegjennomføringen ved kvinnefengsler eller kvinneavdelinger. I fengsel vurderes behovet for programmet i samarbeid med programansvarlig og kontaktbetjent og nedfelles i framtidsplan.

Friomsorg: VINN kan utgjøre timer i samfunnsstraffen og i tillegg tilbys kvinner som har hjemmesoning med eller uten elektronisk kontroll og løslatte med møteplikt. Den potensielle deltakers behov vurderes i en kartleggingssamtale. Gjennomføringsplan utarbeides.

Kriminalomsorgens samarbeidspartnere: VINN kan etter avtale med KRUS benyttes av forvaltningssamarbeidspartnere og frivillige organisasjoner som følger opp domfelte.

Potensielle deltakere søker skriftlig om deltakelse i programmet fordi det vil gi en viss forpliktelse og høyne terskelen for deltakelse. Søknaden gis programleder eller kontaktperson. Søker inviteres til en individuell samtale der det avklares om hun ”overveier” at det er områder i livet hun kan tenke seg å få større innsikt i, eller som hun eventuelt kan tenke seg å endre på (jf. endringsspiralen). Søkeren kan gjerne ha kommet enda lengre i sin endringsprosess.

Rammebetingelser og gjennomføring

Programmet er tidsavgrenset.

Gruppeversjon:

4-8 kvinner og to programledere, 1-2 ganger per uke. Intensitet og varighet skal alltid vurderes ut fra deltakernes domslengde, behov og tilpasses deretter. Programmet har opplegg for flere alternativer:

 • Lang versjon: 49 timer eller lenger. Alle 15 temaene og i tillegg fire individuelle samtaler (inkludert før-samtale) og egenarbeid. ca. 3 timer, inkludert to pauser og en avspenningsøvelse. Gjennomføres 1-2 ganger per uke.
 • Kort versjon: 21-30 timer. Inkluderer 6 obligatoriske temaer, 1-4 valgfrie temaer, tre individuelle samtaler (inkludert før-samtale) og egenarbeid
 • Én-til-én versjon: 9-15 timer. Temaene gjennomføres i samtale med én-to deltakere og en programleder. Hver samling varere 1½-2 timer, inkludert en pause. Egenarbeid og avspenningsøvelse. 1-2 ganger per uke (VINN II).

Innhold

Programmet er presentert i tre manualer: en teorimanual (A), en gjennomføringsmanual (B) og et arbeidshefte (C) for deltakere. Manualene deles ut på opplæringen.  

I VINN diskuteres en rekke av deltakernes behov, og kvinnene vil kunne få innsikt i flere livsområder og vurderer disse i en helhetlig sammenheng. Dette vil kunne skape større grad av forutsigbarhet i livet, som igjen fremmer mestring og endringsmuligheter. For å ivareta dette perspektivet er det valgt å ha med mange temaer i VINN. 

Programmets Manual B inneholder 15 strukturerte temaer og individuelle samtaler. 6 av temaene er obligatoriske, skrevet med kursiv: ”Bli kjent”,”Identitet – Hvem er jeg?”, ”Kommunikasjon”,”Kriminalitet”, Individuell samtale med den enkelte deltaker. ”Endring og valg”, ”Rusmidler og avhengighet”, ”Økonomi”, ”Kjærlighet og seksualitet”, ”Barn”, ”Sorg og tap”, ”Sinne”, ”Vold”, Individuell samtale med den enkelte deltaker, ”Grenser”, ”Nettverk og relasjoner” og ”Avslutning”. Individuell samtale med den enkelte deltaker.

De obligatoriske temaene kan gjennomføres både i gruppe og individuelt, og i tillegg kan en eller flere av de valgfrie temaene inkluderes. Det er utarbeidet tre ulike avspenningsøvelser inspirert av ‘Mindfulness’.

Programlederen

Rolle

Hvem kan bli programleder?

Formelle krav: Programledere må minimum være utdannet innenfor sosialt arbeid eller ha utdanning som fengselsbetjent/høyskoleutdanning i straffegjennomføring. Det er ønskelig med høgskolekurs/utdanning fra psykologi eller pedagogikk.

Programleder må ha gjennomført opplæring i programmet før han/hun kan praktisere programmet. Programleder må motta veiledning av praksis. Programleder må ha en ressursorientert tilnærming og kunne praktisere motiverende samtale, kognitive metodikk og gruppeprosess.

Programleder skal ha kjennskap til teori og kunne utføre eller ha kjennskap til følgende:

 • Gjennomføre samtalene i gruppe eller individuelt med utgangspunkt i prosessene i motiverende samtale. Kunne forskjellen på endringssnakk og opprettholdende prat. Kunne forklare og kjenne til når en skal bruke og ikke benytte ambivalensutforskning.
 • Tilegne seg en empatisk, lyttende holdningsmessig teoretisk og praktisk grunnlagsforståelse og innføring i hvordan han/hun skal gjennomføre programmet i tråd med holdningssettet i salutogenese, motiverende samtale og kognitiv metode.
 • Samtale om deltakernes mulige risikosituasjoner, og samtidig få til en god gruppeprosess på en slik måte at gruppedeltakerne opplever aksept for sitt problem og får en opplevelse av håp om muligheter for endring.
 • Skape en ”vi-følelse” i gruppa.
 • Kunne gjennomføre avspenningsøvelsene slik at deltakerne kan slappe av og konsentrere seg om her og nå.
 • Praktiske og systematiske endringsfremmende, kognitive metoder og gruppeteknikker som kan benyttes i gruppesamtaler med domfelte kvinner
 • Sentrale elementer i kognitiv teori (allianse, innsikt, endring) og hvordan man kan kartlegge situasjoner, tanker og følelser, og oppnå endring ved å velge alternative handlinger til uønsket atferd i risikosituasjoner.
 • Forskning om kvinnelige domfelte og hensynet til balansen mellom risiko, behov og responsivitet i utvelgelse og gjennomføring av programmer. 

Hvilke kurs skal programlederen ha gjennomført?

Grunnopplæringen i programmet går over 5+2 dager. I tillegg må programlederne delta på årlige erfaringssamlinger/videreutdanningskurs. Godkjenning av opplæring og programgjennomføringer i gruppe eller individuelt, gjøres av KRUS. Det anbefales at programlederne tar grunnleggende programlederopplæring eller har tilsvarende kurs/opplæring i motiverende samtale, kognitiv teori og gruppeprosess.

Hvilke oppgaver har programlederen under programmet?

VINN er et strukturert program. Det er derfor viktig at programlederen følger opplegget slik det er ment, og samtidig tilpasser formidlingen til egen stil og deltakernes nivå, slik at det virker naturlig og troverdig (responsivitet) og ikke leser opp fra manualer, men benytter disse som et hjelpemiddel. Hvert enkelt tema har et klart definert mål og hensikt. Programlederen skal lede gruppene på en måte som ikke er dømmende eller moraliserende, men som fremmer de domfeltes selvstendighet, engasjement og ansvar i eget endringsarbeid. Programlederen skal være en positiv rollemodell.

Ressursbruk

VINN kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Alle deltakere skal intervjues og velges ut i henhold til retningslinjer og lokale forhold. Samtidig må det settes av tid til forberedelser både før programstart og før hver programsamling. Programgjennomføring krever at rom og utstyr er funksjonelt, alt fra flip-overark og matter til avspenningsøvelser. Programlederne må ha tilstrekkelig tid til å sette seg inn i programmaterialet før programstart, samt til å forberede hver enkelt samling. I tillegg må det settes av tid til etterarbeid når programmet er slutt da det skal skrives rapporter.

Forskning og evaluering

VINN bygger på metoder som har vist seg virkningsfulle på kriminalitet og domfelte kvinner; salutogenese, motiverende samtale og kognitiv metode er grunnleggende.

Programmet ble evaluert av Granheim i 2007 og det er publisert artikler på engelsk om programmet.

Juridisk ramme

Innenfor hvilke juridiske rammer kan programmet bli gjennomført?

VINN er tilpasset norsk lov om straffegjennomføring, og de enkelte landenes kriminalomsorg.

Kvalitetssikring

Hvilke krav stilles til kvalitetsvedlikehold?

Manualene ble sist revidert i 2012 og 2013. Retningslinjer for programvirksomheten fra 2015 regulerer programvirksomhet. KRUS er i gang med å utvikle et kvalitetssystem for programvirksomhet. Hvordan kvaliteten skal ivaretas på ulike nivå, slik som ansvar tillagt KRUS samt ansvar tillagt sentralt, regionalt og lokalt nivå er under utarbeidelse i 2015.

Hvor ofte skal programmet evalueres?

KRUS er i gang med å utarbeide et kvalitetssystem for programvirksomhet, som når det er ferdig også vil gjelde for dette programmet. 

Tips en venn Skriv ut