P1000311 - Siv Gaarder i auditoriet - utsnitt 1000x300

Unge i kriminalomsorgen

13. juni arrangerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen. «Unge» defineres her som personer i alderen 15-25 år. Deltagerne kunne glede seg over et program som først og fremst la vekt på å få frem erfaringer med aldersgruppen.

P1000295 Heidi Bottolfs - utsnitt
Heidi Bottolfs, KDI, fra lanseringen av www.tilbakeføring.no
P1000314 fra filmpremiere ung i kriminalomsorgen - utsnitt
Fra visning av film om unge i kriminalomsorgen
P1000337 eldrerådet - utsnitt
Eldrerådet, fra venstre: Trond Martinsen, Geir, Yngar Kinge og Ragnar Kristoffersen

Fag- og erfaringssamlingen ble åpnet av avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Heidi Bottolfs. Hun startet med å kommentere enkelte utfordringer for kriminalomsorgen generelt, som at tilsynsorganer kritiserer bruken av isolasjon, og at andelen innsatte som er dømt for seksuallovbrudd har økt betraktelig. Bottolfs informerte om at det vil bli satt i gang en rekke strakstiltak på området isolasjon. Deretter poengterte hun at det er viktig at kriminalomsorgen samler mer kunnskap om hvordan utfordringene og tiltakene slår ut for unge spesielt.

Bottolfs introduserte også lanseringen av nettstedet www.tilbakeføring.no. KDI er ansvarlig for nettstedet, som er åpent for alle. På nettsiden beskrives en vellykket tilbakeføring som «når personer i fengsel eller annen straffegjennomføring løslates som en styrket utgave av seg selv, til et godt liv med mindre risiko for ny kriminalitet». På nettsiden er det lagt ut informasjon om hvordan kriminalomsorgen jobber, og hvordan den samarbeider med andre offentlige etater samt frivillige organisasjoner, for å oppnå dette. Noen av innsatsområdene som fremheves, er helse, arbeid/utdanning, bolig og nettverk. Det jobbes for tiden også med egen informasjon tilpasset unge i krimnalsomsorgen som skal inn på nettstedet. En video om unge i kriminalomsorgen hadde premierevisning under samlingen, og denne vil etter hvert bli lagt ut på disse informasjonssidene.

I løpet av samlingen var det satt av mye tid til å få kunnskap om ulike erfaringer med unge i kriminalomsorgen. Her var det f.eks. mulig å få et innblikk i hvordan IØF Eidsberg jobber med de 25-40 innsatte i alderen 18-25 år som de tilrettelegger for, arbeidet til Bjørgvins ungdomsteam og Asker kommunes fengselsteam.

Et eget segment i plenumsdelen av fag- og erfaringssamlingen, var «Eldrerådet». Der møttes Trond, Geir, Yngve og Ragnar, som alle har lang fartstid fra ulike sider av kriminalomsorgen. Trond Martinsen, som er seniorrådgiver ved KRUS og tidligere har jobbet mange år med innsatte, ledet samtalen. Temaet var desistance, hva som skal til for at noen slutter å begå kriminalitet. Ragnar Kristoffersen er forsker ved KRUS, og kunne opplyse om at han hadde sett litt på tall for tilbakefall innen fem år, for unge som ble løslatt i perioden 2010-2014. Tilbakefallsprosenten lå på ca 30%. For unge under 18år, var tilbakefallet 90%. Han kunne også fortelle tilhørerne at det var stor variasjon ut fra hvilken type lovbrudd den enkelte hadde blitt domfelt for, med den høyeste tilbakefallsraten for de som hadde blitt dømt for tyveri og ran.

Geir, som har vært domfelt en rekke ganger, understreket viktigheten av innhold i soningen, og at man må snakke til unge på en annen måte enn man kan snakke til eldre. Om hvordan fengselsbetjentenes uniform i seg selv kan skape en barriere. Han fortalte også om sjokket han fikk ved førstegangsinnsettelsen og at soningen den gang ikke hadde noe innhold. Geir fortalte også at fengselsoppholdet for ham fungerte som en forbryterskole, der han skaffet seg et nettverk han kunne bruke til ytterligere kriminelle handlinger etter soning.

(På bildet øverst i saken: Siv Gaarder, KRUS)

Tips en venn Skriv ut