_DSC2521_cropped_1013x565

Stressmestring for innsatte

Programmets navn:

Kurs i stressmestring for innsatte

Kontaktperson:

Elisabeth Letén

Tlf: 400 25 558

Elisabeth.leten@krus.no

Bakgrunn:

Kurset i stressmestring ble opprinnelig utviklet og brukt for innsatte i varetekt Bergen fengsel. Faglig ansvarlig for utvikling av kursopplegget var psykologspesialist Leif Waage ved Kompetansesenteret for retts-sikkerhets-og fengselspsykiatri ved Bergen Universitetssykehus. Bakgrunnen var erfaringer om at tiden i varetekt for mange kan være den psykisk meste utfordrende tiden under et fengselsopphold. Dette opplegget skulle kunne lette det psykiske stresset for dem det gjaldt. Kursopplegget var sammensatt av tre avgrensede intervensjoner i forhold til krise og stressproblematikk:

 • Del 1 Inntakssamtalen (defusing)
 • Del 2 Debriefing i gruppe
 • Del 3 Kurs i stressmestring

Opplegget som jo var særlig tilpasset Bergen Fengsel spredte seg etter hvert til andre fengsler ved at gruppeledere ble opplært i regi av den enkelte enhet eller regionene. Høsten 2005 overtok KRUS ansvaret for opplæring av gruppeledere  i stressmestring. Det ble det foretatt en behovskartlegging på erfaringssamlinger for instruktører i perioden 2005-2006, i tillegg var man i dialog med metoderådgivere. Det var erfaring for at tilbudet ble tatt godt imot av innsatte.  Som følge av kartleggingen ble det besluttet at Kriminalomsorgen skal ha et tilbud innen stressmestring for innsatte fordi det retter oppmerksomheten på innsattes helse og livskvalitet i fengslet. Imidlertid ble det besluttet å foreta et skille i forhold til kriser og stressmestring. Kriseforståelse og krisehåndtering (den opprinnelige del 1 og 2)sees på som en generell og grunnleggende kompetanse for fengselstilsatte og tilbys nå som et eget 3 dagers kurs. Det som tidligere var del 3 er nå det som utgjør kurs i Stressmestring med egen manual. Opplæringen for gruppeledere i stressmestringskurset gjøres ved KRUS.

 

Målsetting

Kurset skal gi innsatte:

 • økt oppmerksomhet på prosesser som leder til- eller tolkes som stress
 • erfaring med å bevisstgjøre følelser, tanker og handlinger for å endre situasjonen
 • gi kunnskap om fordelene ved å arbeide med mestringsstrategier
 • teknikker for å håndtere stress
 • økt mestring og nye ferdigheter i forhold til å ta vare på egen psykisk helse og livskvalitet i fengsel, under straffegjennomføringen og ellers i livet.

 

Metodikk

Kurs i stressmestring er bygget rundt samme struktur som de kognitive programmene. Mål og hensikt skiller seg derimot fra disse ettersom kurset har et her og nå fokus med mål om å bedre den den innsattes/domfelte helse og livskvalitet i fengslet eller under straffegjennomføringen. Metodikken i kursopplegget er å legge til rette for trygghet og aksept i gruppen slik at gruppedeltakerne kan engasjere og involvere seg. Hvert gruppemedlem vil utforske stress og mestringsstrategier som kan fungere i egen livssituasjon derfor er det en forutsetning å legge til rette for en god gruppeprosess. Teknikkene fra MI brukes hvor det er naturlig for å hjelpe kursdeltakeren til å utforske og avdekke ambivalens i forhold til egen problem-adferd og til å støtte deltakeren til en ansvarlig og aktiv rolle som kursdeltaker.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot innsatte/domfelte med utfordringer i forhold til å mestre stress. Det retter seg således både mot varetekts innsatte, innsatte som er tidlig i soningen og innsatte som opplever stress under soning. Det henvender seg også til domfelte som har utfordringer i forhold til stress under straffegjennomføringen.

Deltakerne må få en grundig informasjon om kursinnhold, målsetting og forpliktelse slik at de selv kan avgjøre om de ønsker å delta. Deltakerne må være egnet til å delta i gruppe.

 

Rammebetingelser og gjennomføring

Kurset egner seg for 6-8 deltakere, men kan også gjennomføres for mindre grupper men disse blir da mer sårbare i forhold til frafall under kursforløpet.

Kurset krever 2 gruppeledere og består av 9 samlinger som er ment gjennomført i løpet av 2-3 uker. Hver samling tar omkring 2 timer. Teori og teknikker som presenteres i kurset blir presentert i undervisningsform ved hjelp av korte innlegg fra gruppeleder, dialog i gruppen, øvelser, demonstrasjoner og hjemmeoppgaver.

 

Innhold

Samlingene har følgende hovedtemaer:

 1. Introduksjon
 2. Stressteori
 3. Kriseteori
 4. Forebygging
 5. Kroppsbevissthet
 6. Fysisk stressredusering
 7. Mestringsstrategier
 8. Avslutning
 9. Oppfølging etter 14 dager

 

Fra samling 2 har alle samlingene en lik struktur som sikrer systematikk og forutsigbarhet i forhold til at temaene blir bearbeidet og deltakerne involveres. Strukturen ser slik ut:

 • Repetisjon av forrige samling
 • Presentasjon av mål og plan for samlingen
 • Teori
 • Pause
 • Gjennomgang av stressdagbok
 • Avspenningsøvelse
 • Avslutning

 

Gruppeleder

Fengselstilsatte som har gjennomført opplæring fra KRUS er kvalifisert til å være gruppeledere. Opplæringen på KRUS strekker seg over 3 dager i tillegg tilbys erfaringssamling hvert eller hvert annet år.

Under gjennomføringen er det viktig at det er de samme to gruppeledere som gjennomfører samtlige samlinger. Det er deres oppgave å formidle og presentere modeller og teknikker og å legge til rette for dialog og aktivitet, deltakernes innspill og erfaringer trekkes inn innenfor de ulike temaer.

 

Ressursbruk

Kurset gjennomføres i et grupperom hvor man kan sitte uforstyrret. Rommet må ha bord og stoler til deltakerne og flippover tavle. Det er viktig at man skaper hyggelige rammer rundt de 9 samlinger. Man må ha avspiller til cd tilgjengelig til bruk under avspenningsøvelsen.

Gruppelederne må avsette tid i forkant til planlegging og rekruttering /informasjon til kolleger og samarbeidspartner om kursopplegget. Det må avsettes tid til å informere/samtale med aktuelle kursdeltakere. Det må også avsettes tid til etterarbeid etter hver samling. Det er viktig at kurset evalueres. Gruppelederne oppfordres til å skrive en evalueringsrapport etter hvert kurs som stiles til egen enhet, metode og metode- og innholds rådgiver i regionen og også gjerne til fagansvarlig på KRUS. Dette er et nyttig bidrag i den faglige kvalitetssikring og videreutvikling av kurset. Veiledning skal tilbys gruppelederne for å kunne kvalitetssikre kurset.

Det lages en skriftlig og muntlig evaluering fra deltakerne under den 8. samling. Dette samles i en felles evaluering for hvert kurs.

Ansvar for gjennomføringen må tillegges ledelsen ved den enkelte enhet. Likeledes er det den lokale enhet sitt ansvar å sørge for at det blir gitt kvalifisert veiledning.

 

Forskning

Det er ikke foretatt forskning på kurs i stressmestring.

Tips en venn Skriv ut