I 2023 mottok KRUS totalt 833 søknader til fengselsbetjentutdanningen. I forhold til tidligere år var det flere kvalifiserte søkere, både i antall og som andel av alle som fikk tilbud om studieplass. 

Flere kvalifiserte søkere

Årets søkertall viser at nesten tre av fire ble ansett som kvalifiserte søkere. Dette er en vekst på 25 prosent fra 2022. Å tiltrekke seg flere kvalifiserte søkere til fengselsbetjentutdanningen er et mål for KRUS. Det kan være mange årsaker til at kvalifiserte søkere velger å søke seg inn på fengselsbetjentutdanningen. En av årsakene kan være at KRUS’ rekrutteringsinnsats har gitt resultater og vekker økt interesse blant kvalifiserte søkere.

Det er gledelig å se at denne innsatsen har gitt noen positive resultater og at fengselsbetjentutdanningen fortsatt er en attraktiv utdanning, sier Marie Stanghov Thorstensen, som er leder for studieadministrasjonen ved KRUS.  

Klar sammenheng mellom arbeidserfaring og tilbud om studieplass 

Èn av fem søkere har vikarerfaring fra kriminalomsorgen. Søkere med praktisk erfaring fra kriminalomsorgen, som allerede har kjennskap til fengselsbetjentyrket, søker mot KRUS sitt utdanningstilbud.

– Erfaringene de har med seg er dessuten veldig positive for læringsmiljøet på KRUS. De er viktige ressurser og sparringspartnere for sine medaspiranter, sier Hans Petter Lade, studieleder ved Institutt for kriminalomsorgsstudier.

Hele 37 prosent av de som fikk tilbud om studieplass har vikarerfaring fra kriminalomsorgen. Dette viser en klar sammenheng mellom hvem som har vikarerfaring fra kriminalomsorgen og hvem som får opptak til fengselsbetjentutdanningen. 

Nøkkeltall

  • Totalt 833 personer søkte om opptak. Dette er en nedgang på 131 søkere sammenlignet med 2022.
  • Det var flere kvalifiserte søkere i årets opptak sammenlignet med 2022. Det var 151 flere kvalifiserte søkere i 2023, som tilsvarer en økning på 25 prosent.
  • Flere kvinner enn menn søkte seg til fengselsbetjentutdanningen og fikk tilbud om studieplass
  • Andelen som fikk tilbud om studieplass utgjorte omtrent 23 prosent av søkerne. 
  • KRUS har som mål å utdanne 175 fengselsbetjenter årlig, og antall studieplasser er omtrent det samme i hvert opptak. 176 søkere takket ja til studieplassen. Studiestart for fengselsbetjentutdanningen var 14. august.

Oversikt søker- og opptakstall

Antall søkere20222023
Søkere964833
Søkere per studieplass5,54,8
Søkere kvalifisert441592
Søkere kvalifisert per studieplass2,53,4
Søkere innkalt til opptaksdag441505
Søkere kvalifisert etter opptaksdag341353
Søkere tilbud208199

Takket ja til studieplass 

174176
Kjønnsfordeling (antall)20222023
Søkere kvinner471444
Tilbud kvinner102101
Søkere menn493389
Tilbud menn10698
Gjennomsnittsalder20222023
Søkere24,7 år24,4
Tilbud23,623,4

Hvordan tallene skal forstås

  • Søkere: Dette er antallet personer som har vist interesse for fengselsbetjentutdanningen ved å sende inn en søknad, men ikke nødvendigvis har fullført hele søknadsprosessen. 
  • Søkere behandlet: Dette er antallet personer som har sendt inn en fullstendig søknad som har blitt gjennomgått og behandlet av saksbehandlere. 
  • Søkere kvalifisert: Dette er antallet personer som har blitt vurdert som kvalifiserte etter å ha gjennomgått saksbehandlingen, og som dermed oppfyller minstekravene for opptak. 
  • Søkere kvalifisert etter opptaksdag: Dette er antallet søkere som har bestått både opptaksprøver og andre relevante opptakskrav etter opptaksdagen. 
  • Søkere tilbud: Dette er antallet søkere som har fått tilbud om en studieplass, uavhengig om de står på venteliste eller ikke.