_DSC3576_cropped_1014x498

Sinnemestring

Programmets navn:

Sinnemestringsprogrammet

Kontaktperson

Hege Bøhm Ottar

Tlf. 400 25 566

Hegebohm.ottar@krus.no

Bakgrunn

På slutten av åttitallet og utover på nittitallet ble det utviklet en rekke mindre sinnemestringsprogram og kurs. De er gjerne bygget opp rundt 10 sesjoner og er basert på en kognitiv- og atferdsteoretisk tilnærming hvor røttene til sosial læringsteori er særlig synlige (Jennings 2003). Tiltakene følger i tradisjonene til Raymond W. Novaco som står for noe av det tidligere utviklingsarbeidet på feltet. Hans fokus var på selvkontroll og hvordan finne mer effektive måter å håndtere og kontrollere sinnet på.

Selvkontroll, samt det å finne mer effektive måter å håndtere og kontrollere sinnet sitt på ligger til grunn for tenkningen rundt innhold og oppbygging av dette Sinnemestringsprogrammet.

Sinne ses her som en grunnleggende emosjonell reaksjon som forekommer, i større eller mindre grad, naturlig hos alle individer.

Programmet “Sinnemestring” ble innført i Kriminalomsorgen i 2006. Målgruppen for programmet er både innsatte på dom og innsatte som sitter i varetekt. Domfelte på samfunnsstraff er en annen aktuell målgruppe. Et annet viktig innspill er at dette sinnemestringsprogrammet i utgangspunktet er utviklet for menn, og at menn derfor vil være en mer egnet målgruppe. Grunnen til dette er at menn og kvinner ofte har ulike måter å uttrykke sinne på, og at følelsen derfor kan få ulike følger. I forhold til å uttrykke sinne eksisterer det fremdeles kjønnsforskjeller. Man kan selvfølgelig benytte programmet på kvinner så fremt man da har rene kvinnegrupper i tillegg til at man reflekterer over at programmet er utviklet for menn.

Programmet stammer fra engelsk kriminalomsorg og ble deretter hentet til Danmark hvor det ble oversatt og bearbeidet for så å bli overført og tilpasset norsk kriminalomsorg. Den danske versjonen “Anger Management” ble akkreditert i 2008.

Deltakelse i programmet er frivillig og programlederne har gjennomført opplæring.

Hvem har nytte av programmet?

Programmet er forholdsvis kort med sine 8 samlinger. På bakgrunn av dette er programmet ikke spesielt rettet mot innsatte og domfelte med alvorlige voldsproblemer. I Sinnemestringsprogrammet arbeider man med selve sinneopplevelsen og i mindre grad voldshandlingen.  Sinnemestringsprogrammet bør sees som et lavterskeltilbud hvor motivasjonen for å delta bør være mer førende enn grad av sinneproblem. Det er viktig at de som kjenner den innsatte/domfelte deltar i rekrutteringsprosessen med innspill og anbefalinger. Unge innsatte/domfelte som har utfordringer i forhold til å mestre sinnet sitt kan ha særlig utbytte av et slikt program.


Målsetting

Gjennom programmet ønskes det at deltakerne skal få;

 • Få økt bevissthet om prosesser som fører til sinne
 • Bli klar over behovet for å overvåke egen atferd
 • Se fordeler ved å kontrollere sinne
 • Bli bedre til å mestre sinnet ved hjelp av hensiktsmessige teknikker.

Ved å delta i programmet, skal domfelte få økt bevissthet rundt de prosessene som fører til sinne, få verktøy som kan bidra til en økt kontroll av sinne, samt å mestre sinnet på en mer hensiktsmessig måte.

 

Metodikk

Sinnemestring er et kort program som gjennom sine 8 leksjoner er gjennomførbart og kan danne grunnlaget for videre programvirksomhet. Programmet inneholder ikke elementer som vedrører interpersonell problemløsning, noe som understreker, at man bør se sinnemestringsprogrammet som et for program som kan føre til annen behandling eller ytterligere programvirksomhet.

 

Målgruppe

Programmets målgruppe er deltakere som har problemer med å håndtere sitt eget sinne. Det er ikke et dedisert voldsforebyggende program og er sin struktur og lengde ikke egnet til å arbeide med voldsdømte. Programmet er direkte målrettet mot deltakere som har problemer med å håndtere sitt sinne og har utfordringer i forhold til å tenke rasjonelt i forhold til hensiktsmessige problemløsninger. Programmet henvender seg til deltakere som på grunn av manglende kontroll av aggressiv atferd ofte mister besinnelsen og som generelt har problemer med å styre sitt temperament og sinneutbrudd, samt at atferden er meget eksplisitt aggressivt rettet. Denne atferden resulterer ofte dårlige sosiale forhold og som dermed kan være med på å skape eller opprettholde en “ond sirkel”.

 

Rammebetingelser og gjennomføring

Før deltakerne blir tatt opp i programmet blir det gjennomført et omfattende intervju slik at man på best mulig måte sikrer at den innsatte både har den riktige motivasjonen samt at utfordringen tilknyttet sinne og aggresjon ikke er for omfattende.

De strukturerte gruppesamlingene (den “samtaleorienterte undervisningen”) som beskrives i manualen består av 8 samlinger av to timer. Dette utgjør til sammen 16 timer. For å få best mulig utbytte av programmet bør det være litt tid mellom hver samling. Det er fullt mulig å gjennomføre sinnemestringsprogrammet på 4 uker med to samlinger per uke, samtidig er det også funksjonelt å ha en samling per uke og dermed være ferdig gjennomført i løpet av 8 uker.

 

Innhold

Programmet inneholder følgende 8 samlinger;

 • Samling 1: Introduksjon til kurset
 • Samling 2: Endring av egen atferd
 • Samling 3: Endring av tanker
 • Samling 4: Å kontrollere kroppslig opphisselse/aktivering
 • Samling 5: Lære å uttrykke følelser bestemt
 • Samling 6: Å takle kritikk og fornærmelser
 • Samling 7: Knytte alt sammen
 • Samling 8: Avslutning.

Hver av samlingene har et tema som kort beskriver samlingens innhold. Manualen gir en oversikt over innholdet i hver samling samtidig som den sier noe praktisk om gjennomføringen.

 

Programlederen

Rolle

Hvem kan bli programleder? Hvilke kurs skal programlederen ha gjennomført?

Programlederens rolle er å formidle og presentere modeller og teknikker samt legge til rette for diskusjon og aktivitet. Programlederen skal bruke deltakernes innspill og erfaringer aktivt inn i de ulike temaene.

Sinnemestring gjennomføres både i friomsorgen og i fengsel, og innholdet i de strukturerte gjennomføringene er bygget opp med utgangspunkt i den engelske og danske versjonen av sinnemestring «Anger management». I retningslinjene til Kriminalomsorgen presiseres det at «Kriminalomsorgen skal benytte de læremidlene som Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) anbefaler både når undervisningsdelen gjennomføres i grupper og individuelt.»  

Gjennomføring av programmet forutsetter at programleder har gjennomført den programspesifikke grunnopplæring på KRUS. Grunnopplæringen består av et fire dagers kurs. I tillegg er det en sertifiseringsprosess som består i at programleder må sende inn video opptak av en hel gjennomføring som vedkommende får veiledning og tilbakemelding i forhold til. Når programleder har gjennomført sertifiseringsprosessen vil vedkommende få tittelen «sertifisert programleder», og denne sertifiseringen gjelder for 4 år.

Det forutsettes i tillegg at programleder har kunnskaper om, og opplæring i de teorier, og metoder som programmet bygger på og som benyttes i programmet. I Sinnemestring vil dette i hovedsak omhandle MI, endringssirkelen samt gruppeprosess.

 

Hvilke oppgaver har programlederen under programmet?

Programlederne har ansvar for innhold, struktur og prosess.  Programlederne skal sørge for at samlingene gjennomføres etter strukturen som er lagt opp og være tro mot programmets teori og metode. Det betyr bl.a. å:

 • Ha oversikt
 • Sørge for at innholdet er tilpasset mål for programmet
 • Sørge for progresjon i samlingen og at hensikten med tema oppnås
 • Hjelpe deltakeren til økt innsikt
 • Hente fram deltakernes egne argumenter
 • Legge til rett og ta hensyn til deltakerens responsivitet

For å få til en god programgjennomføring kreves i tillegg gode kunnskaper og ferdigheter i de grunnleggende verdiene og prinsippene i MI, forberedelser, planlegging, at manus og nødvendig materiale er på plass før oppstart av samlingen.

Etter gjennomføring av samlingen er det vesentlig å sette av nok tid til egenevaluering. Hovedhensikten med dette er å gjøre seg ferdig med samlingen, lære av de erfaringer man har gjort seg denne gang, dele erfaringer med den andre programlederen og ta med erfaringene til neste samling/neste programgjennomføring.

 

Ressursbruk

Sinnemestring inneholder 8 seksjoner som hver har 2 timers varighet: 16 timer + forberedelse og etterarbeid.

 

Forskning

Hvilke resultater har blitt oppnådd hittil, enten ut i fra egen erfaring eller litteratur?

What works forskningen har i mange år påpekt at intervensjoner som er basert på kognitiv atferdsteori har en positiv påvirkning i forhold til å redusere tilbakefall. Utover dette er det verken i Danmark, Norge eller England foretatt noen ekstern evaluering av programmet.

Forandring er en kompleks og dynamisk prosess hvor årsakssammenhengen kan være vanskelig å definere, og dermed er det vanskelig å redegjøre for hvilke faktorer som bidrar til den aktuelle forandringen. Det at Sinnemestring er et kort program kan gjøre det spesielt vanskelig å dokumentere en kausal sammenheng mellom programmet og en reduksjon i tilbakefall, men det er vår oppfattelse, at programmet kan være en vesentlig viktig del av en forandringsprosess og dermed bidra til en reduksjon av tilbakefall.

 

Juridisk ramme

Innenfor hvilke juridiske rammer kan programmet bli gjennomført?

Sinnemestring er tilpasset norsk lov om straffegjennomføring til bruk i friomsorg, fengsel og overgangsbolig. Programmet brukes i dag i alle typer enheter, både individuelt og i gruppe.

Tips en venn Skriv ut