Kriminalomsorgen har den senere tid blitt kritisert for bl.a. omfattende bruk av isolasjon, gjennomføringen av kroppsvisitasjoner og bruk av sikkerhetsseng. Det er svært viktig at avdelingsledere og operative ledere med myndighet til å treffe beslutninger overfor innsatte fatter vedtak på en tilfredsstillende måte i tråd med gjeldende regelverk. For å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis er det viktig med god kunnskap om regelverket.

Kurset tar for seg bestemmelser i forvaltningsloven, straffegjennomføringsloven og internasjonalt regelverk som er sentrale i det daglige arbeidet som avdelingsleder og operativ leder i fengsel. Det blir en kombinasjon mellom teoretisk gjennomgang og diskusjoner med utgangspunkt i reelle caser.    

Innhold

  • Forvaltningsrettslige prinsipper og utvalgte bestemmelser i forvaltningsloven.
  • Utvalgte bestemmelser i straffegjennomføringsloven, herunder om utelukkelse fra fellesskapet, bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler, permisjoner og overføringer m.m.
  • Utvalgte bestemmelser i internasjonalt regelverk.

Målgruppe

Avdelingsledere, fungerende avdelingsledere, operative vaktledere og fungerende operative vaktledere i fengsel som har ansvar for saksbehandling knyttet opp mot innsatte.