Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i kriminalomsorgen, og skal benyttes som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40, jfr. rundskriv KDI 12/2014, «Retningslinjer for bruk av russamtalen». Russamtalen skal tilbys dersom domfelte/innsatte avlegger positiv urinprøve eller erkjenner bruk av rusmidler. Den kan også være et tilbud til domfelte/innsatte som ønsker samtaler om sitt rusproblem.

Russamtalen består av tre samtaler, pluss en fjerde samtale som er frivillig. Samtalene bygger på metodikkene MI og BaM, og har til hensikt å motivere domfelte/innsatte til å endre rusvaner, ved at den domfelte styrkes i troen på mestring av eget liv.

Innhold

  • Kjennskap til bakgrunn, historikk og rammer for gjennomføring av russamtalen
  • Grunnleggende kjennskap til Russamtalens oppbygging og teorigrunnlag
  • Grunnleggende ferdigheter i bruk av BaM i samtaler om rus og kriminalitet
  • Bevissthet om sammenhengen mellom rusproblematikk og levekårsutfordringer.
  • Bevissthet om spenningsfeltet mellom makt og omsorg i Russamtalen, og evne til reflektere rundt etiske og praktiske aspekter knyttet til dette
  • Ferdighetstrening i bruk av Russamtalen
  • Veien videre (samtale 4)

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform, eller som ønsker å bruke Russamtalen som et verktøy i endringsarbeid. 

Annet

Dette kurset tilbys også med gjennomføring lokalt eller regionalt. Kontakt Hege Lauritzen.