banner_road

RK - Program mot ruspåvirket kjøring

Programmets navn

RK - Program mot ruspåvirket kjøring

Kontaktperson

Hege Bøhm Ottar

Tlf. 400 25 566

hegebohm.ottar@krus.no

Bakgrunn

Program mot ruspåvirket kjøring (RK) er en alternativ straffereaksjon. Programmet er en videreføring av Promilleprogrammet, som også var en alternativ straffereaksjon. Promilleprogrammet ble startet som et prøveprosjekt i 1996, og ble gjort landsdekkende i 2003. Bakgrunnen for etableringen var erfaringer med at fengselsstraff var lite effektivt for noen grupper av promillekjørere. I de påfølgende årene førte endring i straffelovens § 53 til at reaksjonen også skulle gjelde de som kjørte påvirket av andre rusmidler. I 2008 ble ordningen gjort permanent og reaksjonen fikk sammen med nye retningslinjer navnet Program mot ruspåvirket kjøring.

Straffereaksjonen ble igangsatt som et prøveprosjekt uten retningslinjer knyttet til programmets konkrete innhold, og det etablerte seg ulike praksis i regionene. For å få til en mer enhetlig praksis fikk KRUS i oppdrag fra Justisdepartementet, avd. kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), å utvikle en håndbok for tilsatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre straffereaksjonen. Målsettingen med håndboken er å sikre en enhetlig praksis bygget på felles faglig innhold, samt imøtekomme retningslinjene om en kunnskapsbasert praksis i kriminalomsorgen.  Innhold er ment å utfylle og supplere forskrift og retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009.


Håndboken består av to deler; en teorimanual og en gjennomføringsmanual.  Teori delen beskriver innhold og gjennomføring av personundersøkelse og hele straffereaksjonen (individuelle samtaler, strukturerte gruppesamlinger, kartlegging av behandlingsbehov og kontroll med gjennomføringen), samt programmets teoretiske og metodiske fundament.

Gjennomføringsmanualen er en systematisk beskrivelse av programmets 12 gruppesamlinger. Beskrivelsen i programbanken tar hovedsakelig utgangspunkt i straffereaksjonens gruppesamlinger.

Målsetting

Straffereaksjonen har som mål å skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall trafikkulykker ved å motvirke ny straffbar handling i form av kjøring i ruspåvirket tilstand.  Ved å delta i programmet, skal domfelte få økt forståelse av egen rusatferd og risiko forbundet med den, økt motivasjon til å endre slik atferd, og hjelp til å finne fram til måter å hjelpe seg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring. Innholdet skal gi kunnskap om konsekvenser av ruspåvirket kjøring og bevisstgjøre domfelte til å ta ansvar for egne handlinger. De 12 gruppesamlingene skal sammen med de andre delene i straffereaksjonen medvirke til å nå målsettingen.

Metodikk

Både de strukturerte gruppesamlingene og forslag til innholdet i de individuelle samtalene har sitt fundament i, eller kan settes i nær sammenheng med kognitiv endringsmetodikk.

Metoder som benyttes i programmet er hovedsakelig hentet fra: Bygging av Mestringstillit (BaM) (Brumoen & Højdahl), Motiverende samtale (MI)( Miller og Rollnick), endringssirkelen (Prochaska & DiClemente) og tilbakefallsprosessen (Marlatt).  Metodene er valgt fordi de har støtte i “What Works”- forskningen som viser at metodene er virksomme for å endre for eksempel avhengighetsatferd.

Målgruppe

Program mot ruspåvirket kjøring er en alternativ straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for å ha kjørt påvirket av legale og illegale rusmidler.

Det er visse betingelser som må være til stede for at en person skal idømmes denne straffereaksjonen.

For det første må siktede være i målgruppen for programmet. Som nevnt er reaksjonen rettet mot personer som ellers ville blitt idømt en ubetinget fengselsstraff for alvorlige tilfeller av kjøring under ruspåvirkning, og som har problemer med alkohol og/eller annet berusende eller bedøvende middel. Lovens forarbeider gir åpning for at reaksjonen også kan være aktuell for personer som har et mindre omfattende rusproblem, men et problematisk forhold til bilkjøring og rus. Gjentatt ruspåvirket kjøring kan være en indikator på at personen har et rusproblem.

For det andre må siktede være egnet til å delta i programmet. Å være egnet innebærer at:

 • personen må være i stand til å møte til fastsatt tid og sted for alle avtaler upåvirket av berusende eller bedøvende midler
 • personen skal gi opplysninger om sitt bosted og andre forhold som kan være av betydning for gjennomføringen av programmet
 • i tillegg må personen ikke oppvise en atferd som kan true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen eller påvirke miljøet på en særlig negativ måte

 

Egnethet vurderes i en personundersøkelse.

For det tredje må siktede samtykke til deltakelse i programmet.

 

Rammebetingelser og gjennomføring

Hele straffereaksjonen gjennomføres som regel i en periode på 10 måneder.

Programmet skal i henhold til forskriften inneholde mellom 20 – 30 timer med “samtaleorientert undervisning” fordelt på 8-12 uker.

De strukturerte gruppesamlingene (den “samtaleorienterte undervisningen”)som beskrives i gjennomføringsmanualen består av 11 samlinger av to timer og en avsluttende samling med en varighet på to og en halv time – totalt 12 samlinger. Dette utgjør til sammen 24,5 timer.

De strukturerte samlingene skal fortrinnsvis gjennomføres i grupper og ideelt sett påbegynnes innen tre måneder etter at gjennomføringen av straffeaksjonen er iverksatt.

Det anbefales en gruppestørrelse på 6 – 8 personer.  Gruppesamlingene baserer seg i stor grad på aktivitet fra deltakerne. For å sikre en god prosess og at alle deltakerne gis mulighet for komme til orde er det viktig at gruppene ikke er for store. Antallet avhenger av tilgang til nok ressurser, at det er to programledere tilstede i hele gjennomføringsperioden, at lokalene er store nok og teknisk tilrettelagt for  å kunne gjennomføre etter intensjonen.

Opplegget, slik det er beskrevet i gjennomføringsmanualen, er tilrettelagt for å gjennomføres i gruppe to timer en dag i uken. Denne modellen er ikke alltid gjennomførbar ved alle landets friomsorgskontor. Organiseringen av samlingene kan variere ut fra praktiske løsninger og lokale forhold.  Dersom samlingene gjennomføres på annen måte enn hovedregelen, er det viktig at gjennomføringen likevel oppnår mål og hensikt og at strukturen og helheten ivaretas.

Innholdet i de strukturerte samlingene kan der dette er praktisk nødvendig, eller av hensyn til den enkelte deltakers gjennomføringsevne, gjennomføres individuelt.

 

Innhold

Istedenfor å sone ubetinget fengselsstraff gjennomføres straffen gjennom individuelle samtaler, strukturerte gruppesamlinger, kartlegging av behandlingsbehov og kontroll i regi av kriminalomsorgen.

Hver og en av de strukturerte samlingene har et tema som kort beskriver samlingens innhold. I tillegg til en samling som er viet oppstart og en samling som avslutter gruppesamlingene, er temaene i gruppedelen:

 • Konsekvenser av ruspåvirket kjøring
 • Årsaker til ruspåvirket kjøring
 • Endringsprosess
 • Reaksjoner på og konsekvenser av ruspåvirket kjøring
 • Rus og avhengighet
 • Strategier for å unngå ruspåvirket kjøring
 • Risikosituasjoner
 • Plan for håndtering av risikosituasjoner

 

Programlederen

Rolle

Hvem kan bli programleder? Hvilke kurs skal programlederen ha gjennomført?

Straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring gjennomføres i friomsorgen, og innholdet i de strukturerte gruppesamlingene er bygget opp med utgangspunkt i tilhørende forskrift og retningslinjer. I retningslinjene til straffeaksjonen presiseres det at «Kriminalomsorgen skal benytte de læremidlene som Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) anbefaler både når undervisningsdelen gjennomføres i grupper og individuelt.»  

Gjennomføring av de strukturerte gruppesamlingene i trå med gjennomføringsmanualen forutsetter at programleder har gjennomført den programspesifikke grunnopplæring på KRUS. Grunnopplæringen består av fem dagers kurs.

Det forutsettes i tillegg at programleder har kunnskaper om, og opplæring i de teorier, metoder og virkemidler som programmet bygger på og som benyttes i programmet; MI, BaM, FAK, endringssirkelen og kognitiv tilnærming. Det forutsettes også at programleder har kjennskap til kriminalomsorgens strategivalg som bl.a. er belyst i stortingsmelding 37 “Straff som virker” og “What works” forskningen. Utover dette forutsettes det også at programleder har kunnskap om gruppeprosesser og om å arbeide med grupper.

 

Hvilke oppgaver har programlederen under programmet?

Programlederne har ansvar for innhold, struktur og prosess.  Programlederne skal sørge for at samlingene gjennomføres etter strukturen som er lagt opp og være tro mot programmets teori og metode. Det betyr bl.a. å:

 • Ha oversikt
 • Sørge for at innholdet er tilpasset mål for programmet
 • Sørge for progresjon i samlingen og at hensikten med tema oppnås
 • Hjelpe deltakerne til økt innsikt
 • Hente fram deltakernes egne argumenter for å endre kjøreatferd
 • Gi innspill til diskusjonen i gruppa
 • Legge til rett og ta hensyn til deltakernes responsivitet

 

For å få til en god programgjennomføring kreves i tillegg gode kunnskaper og ferdigheter i de grunnleggende verdiene og prinsippene i MI, forberedelser, planlegging, at manus og nødvendig materiale er på plass før oppstart av samlingen.

Etter gjennomføring av samlingen er det vesentlig å sette av nok tid til egenevaluering. Hovedhensikten med dette er å gjøre seg ferdig med samlingen, lære av de erfaringer man har gjort seg denne gang, dele erfaringer med den andre programlederen og ta med erfaringene til neste samling/neste programgjennomføring.

 

Ressursbruk

De strukturerte gruppesamlingene: 24,5 timer + forberedelse og etterarbeid.

Forskning

Hvilke resultater har blitt oppnådd hittil, enten ut i fra egen erfaring eller litteratur?

Det er ikke forsket på resultat av gjennomføring av Program mot ruspåvirket kjøring etter ny (2012) manual.

Innholdet i og gjennomføringen av gruppesamlingene bygger på teori og metode har støtte i “What Works”- forskningen.

 

Juridisk ramme

Innenfor hvilke juridiske rammer kan programmet bli gjennomført?

Straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring fastsettes som et særvilkår i en betinget dom i henhold til straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e.  

Retningslinjer til forskrift om program mot ruspåvirket kjøring (G-1/2009)

Rundskriv om retningslinjer for personundersøkelse i straffesaker (G-13/2003-4)

 

Kvalitetssikring

Hvilke krav stilles til kvalitetsvedlikehold?
Hvor ofte skal programmet evalueres?
 

Kurs - se KRUS-katalogen.no>

Tips en venn Skriv ut