_DSC2167

Programvirksomheten

- ny kunnskap og motivasjon til endring

Som oppfølging av rundskriv KDI 3/2015 revideres ordningen for kvalitetssikring av programvirksomheten.

Akkreditering av programmer: "Kriterier og prosedyrer" fra 2006 (rundskriv KSF3/2002) utgår.

Nytt kvalitetssystem ferdigstilles i løpet av 2016. Dette kan føre til endringer i programvirksomheten.

 

Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å bedre hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Programmer kan tilbys varetektsinnsatte og domfelte til fengselsstraff, samfunnsstraff og strafferettslige særreaksjoner. Deltakelse i program er frivillig, så lenge det ikke klart fremgår at det er en del av innholdet i straffen - som for eksempel “program mot ruspåvirket kjøring”. I enkelte fengselsavdelinger er deltakelse i programmer en forutsetning for inntak. I slike tilfeller skal domfelte informeres om innholdet i programmet før innsettelse.

Før en domfelt eller varetektsinnsatt tilbys å delta i et program, skal det vurderes om programmet er et egnet tilbud for vedkommende ut ifra domfeltes risiko og behovsprofil, samt om tilbudet gis på et riktig tidspunkt. Denne vurderingen tas på bakgrunn av vedkommendes totale situasjon i forhold til det aktuelle programmets målgruppe og innhold. 

Tips en venn Skriv ut