Om pappaprogrammet

Pappaprogrammet er et program for domfelte/innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn. Programmet består av åtte pluss fem samlinger. Programleder setter selv sammen samlinger til et program tilpasset egen gruppe.

Målet med programmet er:

  • å støtte fedrene i rollen som foreldre
  • styrke troen på egne omsorgsferdigheter og opplevelsen av å gjøre noe bra for barnet
  • skape bevissthet og trygghet om barns reaksjoner og behov samt betydningen av godt samspill mellom omsorgsgiver og barnet, for å fremme barnets positive utvikling
  • kunnskap og innsikt i og om betydningen av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling

Gjennomføringen av programmet er organisert som gruppesamlinger bygd opp rundt enkelttemaer og etter en fast struktur. Programmets kunnskapsgrunnlag er forankret i Barnekonvensjonen, utviklingsteori og kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnets utvikling.

Om grunnopplæring for programledere

Grunnopplæringen går over to samlinger (3 + 2 dager). I perioden mellom samlingene skal deltakerne starter opp egen gruppe, og gjennomføre samlinger. Det er en fordel med forhåndskunnskap i motiverende samtale (MI).

Innhold 
  • Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
  • Innføring i og trening på metodikk fra gruppesamlingene
  • Programlederrollen og gruppeledelse
  • Veiledning og erfaringsdeling
  • Implementering og oppfølging

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som skal gjennomføre programmet med domfelte/innsatte. Det anbefales minimum to deltakere fra hver enhet.