Kvalifikasjonskrav til søkere

  • vandel uten noe å utsette på, jf. straffegjennomføringsloven § 8
  • fylt 20 år i opptaksåret
  • generell studiekompetanse, eller: søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan få vurdert om de er kvalifiserte på grunnlag av realkompetanse
  • førerkort klasse B
  • helse i tråd med medisinske krav fastsatt av KRUS
  • tilfredsstillende fysikk, herunder bestå en fysisk funksjonstest fastsatt av KRUS
  • personlige egenskaper som gjør søkeren kvalifisert for tjeneste i kriminalomsorgen

Alder

​For å søke om opptak, må du være 20 år eller eldre ved utgangen av opptaksåret.

Generell studiekompetanse / realkompetanse

For å få opptak til fengselsbetjentutdanningen er det i utgangspunktet krav til generell studiekompetanse.

Søkere som er inntil 24 år ved utgangen av opptaksåret, som pga. varig sykdom, funksjonshemming eller lignende mangler generell studiekompetanse, kan søke om unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Disse søkerne må dokumentere grunnlaget for manglende studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 3-2.

Søkere som mangler generell studiekompetanse og er 25 år eller mer i opptaksåret, kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 3-1.

Søkere med annet morsmål enn norsk og som ikke har norsk på Vg3-nivå, kan søke dersom de har gjennomført skriftlig test i norsk på høyere nivå, Bergenstesten, med minimum karakteren «bestått». Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Krav til norsk kan oppnås på ulike måter for personer med utdanning fra utlandet. Les mer her.

Søknad på bakgrunn av generell studiekompetanse

Du må ha oppnådd generell studiekompetanse innen 1. mars det året du søker opptak. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på sidene til Samordna opptak.

Vi kan også godkjenne generell studiekompetanse på bakgrunn av en del unntaksregler, blant annet:

Utdanning fra utlandet

Opptak på bakgrunn av fullført høyere utdanning

Søknad på bakgrunn av realkompetanse

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, jfr. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 3-1.

For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse ved KRUS, må du:

  • være 25 år eller eldre ved utgangen av opptaksåret
  • ha bestått eksamen i norsk hovedmål, skriftlig (393 timer) innen 1. mars i opptaksåret
  • ha minimum 5 års relevant yrkespraksis. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring e.l. 

Hva som vurderes som relevant arbeidserfaring/yrkespraksis kan du lese mer om på siden Ofte stilte spørsmål.

Førerkort klasse B

Du må ha førerkort klasse B (personbil) innen søknadsfristens utløp. Kopi av førerkortet skal lastes opp sammen med de andre dokumentene i Søknadsweb.

God vandel / politiattest

For å få opptak til fengselsbetjentutdanningen må du ha god vandel. Søkere som får tilbud om studieplass må dokumentere vandelen sin. Det innebærer at du må søke politiet om uttømmende politiattest. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Hvordan får jeg uttømmende politiattest?
For å få en uttømmende politiattest, må du ha en formålsbekreftelse som lastes opp i søknaden til politiet. Den vil du få tilsendt av KRUS dersom du får tilbud om studieplass.
Her kan du søke om uttømmende politiattest (lenke til politiet.no).

Hva er en uttømmende politiattest?
På en uttømmende attest vil alle straffesaker og formelle straffereaksjoner som bøter og forelegg fremkomme. I den uttømmende politiattesten finnes alle opplysninger om eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge det er siden de ble begått, og uavhengig av omfang og alvorlighetsgrad.

Hva hvis jeg har merknader på politiattesten?
Kriminalomsorgens aspirantnemnd kan foreta en skjønnsmessig vurdering basert på om forholdet er av «bagatellmessig art» og/eller ligger langt tilbake i tid, og så fremt det ikke er av negativ betydning for søkers skikkethetsvurdering.

Søkere som er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, eller ilagt andre straffereaksjoner, oppfyller ikke kravet om god vandel.

Helse

For å ivareta egen og andres sikkerhet er det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse. Dette må du dokumentere ved å sende inn egen- og legeerklæring, samt ved å bestå en fysisk test. Dokumentasjonen skal sendes inn dersom du kalles inn til opptaksdag.

Egen- og legeerlæring

De medisinske kravene for inntak på fengselsbetjentutdanningen ble sist oppdatert i 2021.

Last ned med de medisinske kravene (pdf)

KRUS er avhengig av god dokumentasjon fra lege eller spesialist for å vurdere den enkelte søkers helse. Det er derfor viktig at uttalelse fra lege og eventuelt spesialist, slik det er presisert i de medisinske kravene, sendes KRUS slik dette er beskrevet i søknadsprosessen. Egen- og legeerklæringen som sendes inn skal ikke være eldre enn 6 måneder, og du og legen må fylle ut KRUS sitt skjema. Skjemaet for egen- og legeerklæring blir sendt ut til de som får tilbud om opptaksdag. Legeerklæringen vil bli vurdert av opptakslegen ved KRUS.

Fysisk test

I forbindelse med opptak til fengselsbetjentutdanningen, skal alle som kalles inn og stiller opp på opptaksprøver gjennomføre en fysisk test. Denne testen må bestås. Hvilke øvelser testen inneholder og hvordan den gjennomføres, kan du lese mer om på siden som beskriver fysisk funksjonstest.

Personlig egnethet

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer.

Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeidsferdigheter og evner å ta selvstendige avgjørelser, samtidig som du er åpen og inkluderende. Du må ha evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Du må være kjent med kriminalomsorgens samfunnsoppdrag. Dine holdninger og verdier må være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn, som innebærer at du har troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster. Modenhet og personlige egenskaper blir vektlagt.

Personlig egnethet for yrket blir vurdert på bakgrunn av alle opplysninger som fremkommer i søknads- og opptaksprosessen, inkludert intervju og opptaksdagen.