Formålet med lederutviklingsprogrammet er å profesjonalisere arbeidsgiverrollen og bidra til at ledere i kriminalomsorgen utøver god og tydelig personalledelse.

Kurset vil bestå av to samlinger á to dager med forberedelser, arbeid i grupper og egenarbeid utenom samlingene. For dette kurset gjennomføres Samling 1 3.-4. november, mens Samling 2 gjennomføres 14.-15. desember.

Påmelding skjer via regionene, så snakk med din leder dersom dette kan være aktuelt for deg. Endelig deltakelse vil bli basert på en helhetlig vurdering.

Innhold

Etter gjennomført program skal deltakerne ha kunnskap og forståelse om:

  • hvordan bidra til utvikling av etaten i en positiv retning i lys av ny virksomhetsstrategi
  • egen rolle som leder i kriminalomsorgen
  • tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø basert på kunnskap om gjensidighet i relasjoner
  • endringsledelse og ulike mekanismer som oppstår i et arbeidsmiljø under omstillinger
  • kommunikasjon, håndtering og forebygging av ulike konflikter
  • aktuelt regelverk i staten

Mågruppe

Avdelingsledere og førstebetjenter med personalansvar.