KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk

Emnekode KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk
Engelsk emnenavn Professional Knowledge and Ethics
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 7,5
Semester 4.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Innledning

For å utøve fengselsbetjentyrket i samsvar med kriminalomsorgens samfunnsmandat, menneskesyn og verdier, stilles det krav til fengselsbetjentens etiske ansvar og profesjonelle kompetanse. Dette emnet legger vekt på fengselsbetjentens profesjonsutøvelse i spenningsfeltet mellom makt og omsorg. Emnet vektlegger kunnskaper om profesjoners rolle i moderne samfunn, etikk, menneskesyn, makt i profesjonsutøvelse, kultur og livssyn. Emnet bygger videre på sentral tematikk fra tidligere emner. 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene veksler mellom ulike aspirantaktiviteter – individuelt, i gruppe og seminar. Det vil bli benyttet digitale løsninger. Aspirantene deltar aktivt i diskusjoner i grupper. Det skal gis rom for å diskutere dagsaktuell tematikk.

Arbeidskrav

Ingen 

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om profesjoners rolle i moderne samfunn
 • har bred kunnskap om hvordan organisasjonens kultur påvirker tjenesteutøvelsen
 • har kunnskap om hvordan profesjonsutøvelsen påvirkes av fengselsbetjentens menneskesyn, livssyn og kulturforståelse
 • har kunnskap om etikk og etiske teorier og hvordan dette kan belyse praktiske handlinger
 • har kunnskap om relevante profesjonsetiske problemstillinger fengselsbetjenten står overfor i spenningsfeltet mellom makt og omsorg

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan identifisere og vurdere profesjonsetiske utfordringer og dilemmaer under varetekt og straffegjennomføring og treffe begrunnede handlingsvalg
 • kan reflektere over betydningen av kulturforskjeller i tilretteleggingen av straffegjennomføringen
 • kan reflektere over egen og andres tjenesteutførelse og utøvelse av dømmekraft

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan forholde seg kritisk og reflekterende til ulike sider ved profesjonskulturen og se sitt personlige ansvar for å fremme god kultur på arbeidsplassen 
 • kan identifisere og delta skriftlig og muntlig i diskusjoner om etiske dilemmaer i kriminalomsorgen
 • kan forholde seg profesjonelt til ulike kulturer i tilretteleggingen av straffegjennomføringen

Vurderingsordning

Individuell muntlig eksamen, ca. 25 minutter. Intern og ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 20. juni 2022