KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II

Emnekode KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II
Engelsk emnenavn Community Reintegration and Social Work II
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 15
Semester 4.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Fengselsbetjentens ulike oppgaver og rolle i tilbakeførings - og miljøarbeidet er emnets hovedtema. Livssituasjonen og behovene til ulike grupper innsatte vil være sentralt i opplæringen. Det vil bli trukket veksler på aspirantenes teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap fra KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I.

Innledning

Målet med emnet er å utvikle faglig selvstendige fengselsbetjenter som har kompetanse i å bistå og hjelpe innsatte og domfelte. I tilbakeførings - og miljøarbeidet inngår ulike virkemidler kriminalomsorgen har til sin rådighet: relasjonsarbeid og kontaktbetjentordningen, forvaltningssamarbeid, progresjonssystemet, fritidsaktiviteter, program, opplæring, arbeid, og samfunnsnyttig tjeneste. 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er plenumsforelesninger, basisgruppearbeid, seminar og praktiske øvelser. Digitale løsninger vil bli benyttet. Det skal gis rom for å behandle dagsaktuell tematikk.

Arbeidskrav

Utforming av prosjektbeskrivelse i seminarvise grupper på 3-4 personer.Godkjenning av selvvalgt pensum, minimum 150 sider.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen 

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har oppdatert kunnskap om endringsprosesser i kriminalitetsforebyggende arbeid overfor domfelte, herunder nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid
 • har god kunnskap om relevante samarbeidspartnere og hvordan disse kan medvirke i det systematiske tilbakeføringsarbeidet
 • har kjennskap til utviklingstrekk i kriminalomsorgens tilbakeførings- og miljøarbeid
 • har kunnskap om aktuelt regelverk og juridiske problemstillinger i tilbakeførings- og miljøarbeidet under varetekt og de ulike straffegjennomføringsformene
 • har kunnskap om hvordan miljøarbeid og aktiviteter kan forebygge skadevirkninger av isolasjon
 • har utfyllende kunnskap om utvalgte grupper innsatte og domfelte og deres særskilte utfordringer
 • har god kunnskap om relasjonsarbeid, motivasjon, læring og andre virkemidler rettet mot utvalgte grupper innsatte og domfelte med betydning for den enkeltes endring
 • har kunnskap om veilederrollen overfor innsatte og domfelte
 • har kunnskap om maktforholds betydning for endringsarbeidet

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan kommunisere med og veilede ulike innsatte og domfelte på en tillitsskapende måte
 • kan ivareta innsattes behov og juridiske rettigheter
 • kan bidra til myndiggjøring av innsatte og domfelte med utgangspunkt i deres ressurser
 • kan kartlegge, vurdere og gjennomføre endringsprosesser for ulike grupper innsatte
 • kan muntlig og skriftlig drøfte en problemstilling ved bruk av egne erfaringer og vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har grunnleggende kompetanse til å kunne samhandle profesjonelt med kolleger i og utenfor kriminalomsorgen
 • kan ivareta alle typer innsatte og etablere relasjoner preget av trygge rammer, omsorg og respekt
 • kan bidra til utvikling av kriminalomsorgens praksis gjennom å reflektere kritisk over egen og andres praksis ved bruk av relevante fagbegreper
 • kan på en nyansert måte diskutere dagsaktuell tematikk i tilbakeførings- og miljøarbeid 

Vurderingsordning

Skriftlig semesteroppgave i selvvalgt gruppe med utgangspunkt i godkjent arbeidskrav. En intern og en ekstern sensor.

Individuell muntlig eksamen, ca. 25 minutter. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Semesteroppgave teller 40 % og individuell muntlig eksamen teller 60 % av samlet karakter for emnet. Både semesteroppgaven og individuell muntlig eksamen må bestås for å få en samlet beståttkarakter. Ny eksamen arrangeres kun for ikke-bestått semesteroppgave eller ikke-bestått muntlig eksamen, ikke begge med mindre begge er ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt ved muntlig eksamen 

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 20. juni 2022