KRUS2200 Sikkerhet og risiko II

Emnekode KRUS2200 Sikkerhet og risiko II
Engelsk emnenavn Safety, Security and Risk Management II
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 7,5
Semester 4.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Emnet skal gjøre aspiranten i stand til å drive forsvarlig sikkerhetsarbeid innen alle straffegjenomføringsformer gjennom å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Innhold

Emnet bygger på fengselsfaglig erfaringskunnskap, samfunnsvitenskapelig kunnskap og jus. Innholdet retter seg spesifikt mot samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Det vil spesielt bli trukket veksler på aspirantenes teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap fra arbeid med KRUS2000 Sikkerhet og risiko I.

I dette emnet gjennomfører aspirantene studiebesøk til andre lands fengsler og friomsorgskontorer. Aspiranter som ikke reiser utenlands, skal hospitere hos en eller to av kriminalomsorgens samarbeidspartnere (politi, barnevern mv.) eller i fengsel med lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig eller hos friomsorgen. Sted og omfang for hospitering i Norge skal godkjennes.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er plenumsforelesninger, basisgruppearbeid, seminar og praktiske øvelser. Digitale løsninger vil bli benyttet. Det skal gis rom for å behandle dagsaktuell tematikk.

Arbeidskrav

 • Godkjent arbeidskrav i forbindelse med studieopphold
 • Godkjenningsprøver i massetjeneste og bruk av CS-gass
 • Fysisk funksjonstest

Arbeidskravene må være godkjent før oppmelding til eksamen

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Aspiranten

 • har bred kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO)
 • har bred kunnskap om sikkerhetskultur
 • forstår anvendelsen av statisk, organisatorisk og dynamisk sikkerhet som risikoreduserende tiltak
 • har kunnskap om massetjeneste og bruk av CS-gass
 • har kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet
 • har et kritisk blikk til, og forståelse av, risikovurderinger som metode
 • har kunnskap om forebygging og håndtering av uønskede hendelser på individ- og avdelingsnivå
 • har kunnskap om relasjonens betydning for ivaretakelse av sårbare innsattes sikkerhet
 • har kunnskap om isolasjonsproblematikk i et sikkerhetsperspektiv
 • har kjennskap til nytenkning innen sikkerhetsfaget
 • har kjennskap til hvordan sikkerhet ivaretas i ulike lands straffegjennomføringer

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende kunnskap om sikkerhet og risiko til å løse relevante problemstillinger og begrunne sine valg
 • kan anvende utvalgte metoder for sikkerhets - og risikovurderinger på individ- og systemnivå og iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak
 • har grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av massetjenesteaksjoner samt i bruk av godkjente tvangsmidler
 • kan forstå og ivareta sin egen og andres rolle i beredskaps- og krisesituasjoner
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tilnærming ved konflikter og maktanvendelse

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kompetanse om fagfeltet sikkerhet og risiko på individ-, avdelings- og samfunnsnivå
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom utveksling av kunnskaper, synspunkter og erfaring
 • kan ivareta sikkerheten til alle grupper innsatte, ansatte og samfunnet ut i fra et helhetlig sikkerhetsperspektiv som inkluderer menneske, teknologi og organisasjon i tråd med etiske retningslinjer og innenfor juridiske rammer
 • kan på en nyansert måte diskutere dagsaktuelle sikkerhetstema

Vurderingsordning

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer. Intern og ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 20. juni 2022