KRUS2000 Sikkerhet og risiko I

Emnekode KRUS2000 Sikkerhet og risiko I
Engelsk emnenavn Safety, Security and Risk Management I
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Praktiske fellesemner
Studiepoeng 30
Semester 2. og 3.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Innhold

Emnet sikkerhet og risiko I bygger på tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra første semester og videreføres i emnet KRUS2200 Sikkerhet og risiko II i høgskolekandidatstudiets fjerde semester. Emnet trekker veksler på praksiserfaringer, ulike veiledningsformer og tverrfaglig forskningsbasert kunnskap. Gjennom ulike former for praksis og undervisning vil en i dette emnet ha et fokus på sikkerhet i alle straffegjennomføringsformer.

Emnet er organisert i fire temaperioder med tilhørende arbeidskrav:

 • Introduksjon til praksis
 • Konflikt, stress og kriser
 • Risikovurdering på individ- og gruppenivå
 • Praktisk sikkerhetsarbeid. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte, primært studentaktive læringsformer i emnet. Veiledede vakter, loggskriving, øvelser/ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger, kombineres med selvstudier av teori og individuelle oppgavebesvarelser. Det anvendes ulike digitale læringsformer. Aspirantene forventes å bidra aktivt i undervisningen. 

Arbeidskrav

A. Praktiske/metodiske tester

Følgende tre praktiske/metodiske tester er obligatoriske:

 • Visitasjon av person
 • Visitasjon av rom
 • Luftevakt (fellesluft/stråleluft)

Av følgende tre praktiske/metodiske tester skal aspiranten avlegge én som velges av aspirantleder:

 • Besøk (mottakelse vakthold)
 • Framstilling
 • Rådsmøte/saksbehandling/vedlegg

B. Aspiranten skal levere fire mappebidrag i løpet av andre og tredje semester. Temaene for disse er:

 • Introduksjon til praksis (individuelt bidrag)
 • Risikovurdering på individ- og gruppenivå (individuelt bidrag)
 • Konflikt, stress og kriser (gruppebidrag)
 • Praktisk sikkerhetsarbeid (individuelt bidrag)

Det vil bli gitt veiledning etter nærmere retningslinjer.

C. Gjennomført veiledningsvakter

D. Godkjenningsprøver i fysisk maktanvendels

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • forstår hvordan fengsel med høyt sikkerhetsnivå er organisert
 • kjenner lokalt regelverk og forstår hvordan dette er forankret i lov og forskrift
 • har kunnskap om hvordan statisk, dynamisk og organisatorisk sikkerhet ivaretas på ulike sikkerhetsnivåer i forskjellige straffegjennomføringsformer
 • har innsikt i fengselsbetjenters rolle og rutiner for daglig risikovurdering med sikte på å ivareta sikkerheten for både innsatte, ansatte og samfunnet
 • har forståelse for sentrale elementer i beslutningsteori med fokus på situasjonsoppfatning og beslutningstagning
 • har innsikt i rutiner og prosedyrer ved innkomst, utgang og overføring til andre straffegjennomføringsformer
 • har kunnskap om ulike mekanismer som kan virke konfliktfremmende og konfliktdempende i fengsel
 • har kunnskap om etiske og juridiske føringer i sikkerhetsarbeidet  forstår betydningen av god sikkerhetskultur
 • har forståelse for hvilke utfordringer rusmidler, legale medikamenter og dopingmidler skaper i fengsel
 • har kunnskap om juridiske rammer, taktiske prinsipper og etiske avveininger ved aksjoner mot celle og bruk av tvangsmidler

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan bruke MTO-prinsipper (menneske, teknologi, organisasjon) til å foreta ulike typer risikovurderinger og formidle disse til berørte parter, både muntlig og skriftlig
 • kan tolke ulike signaler på konfliktnivå og bruke tilpasset kommunikasjon for å håndtere og løse konflikter med lavest mulig grad av intervensjon
 • kan identifisere kjennetegn ved innsatte og domfelte som utgjør risiko for seg selv og andre
 • kan gjenkjenne egne og andres stressreaksjoner og gjennomføre utvalgte stressmestringsteknikker
 • kan iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak, alene og i samarbeid med andre aktører
 • kan gjennomføre ulike kontrolltiltak med en bevissthet om tiltakenes til dels inngripende karakter
 • forstår og ivaretar egen rolle i beredskaps - og krisesituasjoner
 • kan forholde seg aktivt til juridiske og etiske rammer for sikkerhetsarbeidet
 • kan anvende lover og regelverk knyttet til kontrolltiltak på konkrete situasjoner
 • behersker fysisk maktanvendelse med hovedvekt på aksjoner mot celle og bruk av tvangsmidler

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak som fremmer trygghet og sikkerhet for samfunn, ansatte, innsatte og domfelte
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tjenesteutøvelse innen sikkerhet og risiko i lys av tilegnet teori, juridisk regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • kan fremstå som troverdig og egnet i de ulike tjenestefunksjoner innen sikkerhetsarbeid
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tilnærming i sikkerhetsarbeidet

Vurderingsordning

To-dagers individuell hjemmeeksamen for bearbeiding og videreutvikling av et mappebidrag utvalgt av KRUS. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 08. august 2022