KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon

Emnekode KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon
Engelsk emnenavn Mapping and Documentation
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Praktiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester 2. og 3.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

I kriminalomsorgen stilles det høye krav til dokumentasjon. Dette fordrer at ansatte kjenner etatens ulike fagsystemer og deres bruksområder. Videre betinger det gode kunnskaper om saksbehandlingskjeden og saksbehandlingsreglene.

Innledning

I dette emnet vil aspirantene få en innføring i temaer som danner grunnlag for arbeidet med kartlegging og dokumentasjon. Personvernhensyn, dokumentsikkerhet, taushetsplikt og annet regelverk vektlegges. Aspirantene vil få opplæring i fagsystemer som BRIK, KOMPIS og KIKS. En vesentlig del av opplæring en i kartlegging og dokumentasjon vil omhandle skriving av hendelsesrapport og opptak av forklaring. Presist språk er et krav for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset ulike formål og målgrupper, og yrkesfaglig skriving under løpende veiledning vil være gjennomgående i emnet.

Emnet gjennomføres parallelt med de to andre emnene i 2. og 3. semester, KRUS2000 Sikkerhet og risiko I og KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I.

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte, primært studentaktive læringsformer i emnet. Veiledede vakter, øvelser/ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger, kombineres med selvstudier av teori og individuelle oppgavebesvarelser. Det anvendes ulike digitale læringsformer. Aspirantene forventes å bidra aktivt i undervisningen.

Arbeidskrav

 • Hendelsesrapport
 • Opptak av forklaring
 • Vedlegg til innsattes søknader eller tilsvarende

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det er en forutsetning for å avlegge eksamen i emnet at samtlige arbeidskrav er godkjent.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om hvordan ulike former for dokumentasjon benyttes i saksbehandlingskjeden i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere
 • kjenner til ulike former for kartlegging og dokumentasjon som benyttes i arbeidet med innsatte og domfelte
 • har innsikt i prinsipper for kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets -, varslings- og avvikshåndteringssystemer
 • har kunnskap om saksbehandlingsreglene og forvaltningsrettslige prinsipper for dokumentasjon med tanke på ulike parters rettigheter i ulike saksganger i straffegjennomføringen
 • har kunnskap om framtidsplan og individuell plan
 • har kunnskap om vitnepsykologi og profesjonell presentasjon av hendelser som vitne i rettsforhandlinger

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan skrive hendelsesrapporter i tråd med gjeldende regelverk, retningslinjer og god rapporteringsskikk
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere opptak av forklaring
 • kan innhente, bearbeide og formidle nødvendig informasjon for saksbehandling av ulike søknader fra innsatte 
 • kan anvende regelverk for utganger, overføringer og løslatelser til å skrive vedlegg til innsattes søknader
 • kan skriftlig og muntlig planlegge, gjennomføre og vurdere sikkerhetstiltak og kontrollrutiner i straffegjennomføringen
 • kan anvende kriminalomsorgens ulike fagsystemer til å innhente, registrere og formidle informasjon og ivareta informasjonssikkerhet og personvern
 • kan ivareta innsattes rett til koordinerte velferdstjenester ved å igangsette og anvende aktuelle planverktøy i samarbeid med innsatte og forvaltningssamarbeidspartnere
 • kan bruke et presist språk til å dokumentere og formidle fagkunnskap og informasjon tilpasset ulike formål og målgrupper
 • kan presentere hendelser på en profesjonell måte som vitne i rettsforhandlinger

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan ivareta innsattes materielle og prosessuelle rettssikkerhet i forbindelse med saksbehandlingen
 • har forståelse for hvordan egne og andres bidrag i arbeidet med kartlegging og dokumentasjon er vik tige for å ivareta innsatte, ansatte og samfunnet

Vurderingsordning

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 23. juni 2022