KRUS1200 Kriminalitet og straff

Emnekode KRUS1200 Kriminalitet og straff
Engelsk emnenavn Crime and Punishment
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester 1.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Innledning

Det er viktig at fengselsbetjenter har kunnskap om ulike forhold som kan føre til kriminalitet og hvordan samfunnet møter kriminalitet. Emnet gir kunnskap om innsatte og domfelte, mulige årsaker til kriminalitet, begrunnelser for straff, kriminalitetsbildet og forebygging av kriminalitet. Introduksjon til akademisk skriving er også lagt til dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Aspirantene tilegner seg læringsutbyttet gjennom ulike læringsformer som forelesninger, seminarer, basisgrupper og selvstudier. Det forventes at aspirantene deltar aktivt i diskusjoner i basisgruppe og seminar. Digitale løsninger kan bli benyttet.

Arbeidskrav

Individuell skriftlig oppgave. Oppgaven må være godkjent før eksamen kan avlegges. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Aspiranten

 • har kjennskap til straffesakskjeden og kriminalomsorgens rolle
 • har kunnskap om mulige forklaringer på kriminalitet
 • har kunnskap om ulike begrunnelser for straff og straffens virkninger
 • har kunnskap om kriminalitetsbildet, innsatte og domfelte
 • har kunnskap om innsattes og domfeltes levekår
 • har kunnskap om kriminalitetsforebygging
 • har kunnskap om gjenopprettende prosesser
 • har kunnskap om ofre for kriminalitet

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap for å forstå mulige årsaker til kriminalitet
 • kan reflektere over ulike begrunnelser for straff
 • kan forholde seg kritisk til statistikk og forskningsbasert kunnskap om kriminalitet
 • kan reflektere over utfordringer i forebyggingsarbeidet
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer i samsvar med gjeldende referansestandard

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan anvende kunnskap til kritisk refleksjon som kan bidra til utvikling av kriminalomsorgen
 • kan bringe inn ulike perspektiver i diskusjoner om kriminalitet og straff 

Vurderingsrordning

Individuell muntlig eksamen, ca. 25 min. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk 

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen 

Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 08. august 2022