KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner

Emnekode KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
Engelsk emnenavn The Law of Execution of Sentences and Other Legal Topics
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester 1.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Innledning

En fengselsbetjent skal være bevisst det rettslige handlingsrommet for sin makt- og myndighetsutøvelse. Gjennom veiledning og tilrettelegging skal betjenten ivareta innsattes rettigheter i straffesakskjeden. Det stilles krav til at betjenten kan identifisere og løse juridiske problemstillinger innen sentrale områder:

 • Straffegjennomføringsrett
 • Menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser
 • Forvaltningsrett og saksbehandling
 • Strafferett og straffeprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte læringsaktiviteter i emnet. I auditoriet gjennomføres forelesninger og oppgavegjennomgang. I seminarrom gjennomføres undervisning, oppgavegjennomgang, faglige diskusjoner og praktiske/teoretiske øvelser. Noe av undervisningen kan gjennomføres digitalt. Aspirantene gjennomfører faglige diskusjoner og praktiske/teoretiske øvelser i grupper, samt styrt læringsaktivitet med veiledning fra faglig ansatt.

Arbeidskrav

Ingen

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om straffesakskjeden, rettsstats- og maktfordelingsprinsippet, rettskildeprinsipper, juridiske begreper og metode
 • har kunnskap om saksbehandling og forvaltningsrettslige prinsipper
 • har kunnskap om sentrale regler for straffegjennomføring  har kunnskap om relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk
 • har kjennskap til alminnelige vilkår for straff og utvalgte straffebestemmelser i spesiell strafferett
 • har kjennskap til utvalgte straffeprosessuelle bestemmelser samt straffeprosessuelle prinsipper og saksgang
 • har kjennskap til de grunnleggende prinsippene for personvern

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan identifisere og ta stilling til sentrale juridiske problemstillinger i straffesakskjeden
 • kan veilede innsatte og domfelte om rettigheter og plikter under straffegjennomføring
 • kan anvende juridisk metode ved løs ing av rettslige spørsmål og identifisere juridiske spørsmål i en kriminalomsorgsfaglig kontekst
 • kan bruke juridisk kunnskap som grunnlag for gode vurderinger og beslutninger i s itt arbeid som fengselsbetjent

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bevissthet om de juridiske rammene for kriminalomsorgens maktutøvelse
 • er bevisst sitt ansvar for tilrettelegging av innsattes egenutvikling mot et kriminalitetsfritt liv
 • har forståelse for menneskerettighetenes betydning for individ og samfunn
 • har forståelse for enkeltindividets rett til å bestemme over egne personopplysninger
 • har evnen til å videreutvikle juridisk tenkning og refleksjon for å kunne ivareta rettssikkerheten til innsatte, ansatte og samfunnet

Vurderingsordning

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.
En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen

Straffegjennomføringspermen, lovsamling og overordnet rammeverk.Hjelpemidlene kan bli gjenstand for kontroll før, under og etter eksamen. Uriktig innarbeidede hjelpemidler kan inndras under eksamen. Forsettlige brudd på retningslinjene for innarbeiding vil bli regnet som fusk. Ingen andre papirbaserte eller digitale hjelpemidler er tillatt brukt under eksamen. 

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 08. august 2022