KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen

Emnekode KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen
Engelsk emnenavn Introduction to the Role of the Prison Officer and the Norwegian Correctional Services
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 10
Semester 1.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan H2021

Introduksjonsemnet skal gi aspirantene en første kjennskap til kriminalomsorgens samfunnsmandat og organisering, straffegjennomføringsfeltet og fengselsbetjenters rolle og ansvar.

Innledning

Emnet preges av et fler- og tverrfaglig kunnskapsgrunnlag og skal gi aspirantene en introduksjon til straffegjennomføringsfagets kunnskapsgrunnlag og til sentrale fagfelt som vil være gjennomgående i studiet. Emnets innhold tangerer faglige tema i de øvrige emnene i første semester - KRUS1100 og KRUS1200.

Fysisk maktanvendelse (FM) inngår i emnet. I de påfølgende semestre inngår FM i emnene Sikkerhet og risiko I og Sikkerhet og risiko II.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger i auditorium, digitale løsninger og studieaktiviteter i mindre grupper. Det forventes at aspirantene deltar aktivt i diskusjoner i basisgruppe og seminar. Det legges vekt på egenstudier, basis- og seminargruppearbeid samt fysisk trening i FM, praktiske øvelser i øvingsfengsel og gymsal. Noen av øvelsene i øvingsfengselet videofilmes for videre oppfølging i seminar.

Arbeidskrav

Ingen

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Aspiranten har innledende kunnskap om

 • kriminalomsorgens historikk, samfunnsoppdrag, menneskesyn, verdier og prinsipper
 • forholdet mellom makt og omsorg i straffegjennomføring
 • fengselsbetjenters ansvar og oppgaver innen sikkerhet og tilbakeføringsarbeid, herunder gjeldende nasjonale og internasjonale instrukser og retningslinjer
 • sikkerhet og risiko, samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i sikkerhetsarbeidet (MTO)
 • konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse, selvforsvar og pasifiseringsteknikker
 • stress og stresshåndtering
 • rus, psykisk ustabilitet, selvmords- og isolasjonsproblematikk
 • kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • organiseringen av de innsattes velferdstjenester og de ulike profesjonsgruppenes rolle og ansvar Kontaktbetjentrollen og fengselsbetjentenes veiledningsansvar
 • miljøarbeid som tilnærming i det kriminalitetsforebyggende og skadereduserende arbeidet
 • kriminalomsorgens fagsystemer og krav til informasjonsbehandling og dokumentasjon

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan reflektere over og diskutere utvalgte faglige og etiske problemstillinger innen straffegjennomføring
 • kan anvende enkle kommunikasjonsferdigheter  kan anvende grunnleggende selvforsvars - og pasifiseringsteknikker og godkjente tvangsmidler på en forsvarlig og tilbørlig måte, og i tråd med juridisk rammeverk

Generell kompetanse

Aspiranten

 • er bevisst kriminalomsorgens brede samfunnsmandat og fengselsbetjentens rolle og ansvar i straffegjennomføringen
 • kan reflektere over fengselsbetjentrollen, og er bevisst forholdet mellom utøvelse av makt og omsorg 

Vurderingsordning

Individuell skriftlig flervalgsoppgave under tilsyn, 2 timer. Bruk av en intern sensor. Individuelle godkjenningsprøver i fysisk maktanvendelse. Bruk av en intern og en ekstern sensor. Begge eksamener må bestås. Ved stryk avlegges ny prøve i den eksamenen som ikke ble bestått.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Pensum

Se aktuell studieplan

Publisert | Oppdatert 08. august 2022