Prosjektansvarlig: seniorrådgiver Anne Natrud
Andre prosjektdeltakere: seniorrådgiver Elisabeth Letén

Som en del av prosjektet har det blitt har nedsatt en referansegruppe bestående av ni fengsler fra hele landet, og ut fra referansegruppen er det etablert en mindre arbeidsgruppe.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Mål med prosjektet

Prosjektet er en del av arbeidet med å forebygge og redusere isolasjon i norske fengsler. KRUS sitt bidrag skal bistå i utviklingen av lavterskeltilbud for å aktivisere psykisk syke og sårbare innsatte som isolerer seg eller ikke kan tilpasse seg ordinær arbeidsdrift.

Teoretisk forankring

Prosjektet har gjennom fengselsbesøk og referansegruppen skaffet et overblikk over hvilke strategier, tilnærminger og tiltak man har i kriminalomsorgen for å forebygge og håndtere isolasjonsproblematikk i fengsel. Karleggingen av eksisterende tiltak viser stor variasjon i type aktiviteter som tilbys. 

Prosjektet har foretatt litteraturstudier i forhold til hvilke teoretiske tilnærminger man arbeider ut fra i oppfølgning og utviklingsarbeid med andre grupper som lever i en sårbar situasjon.

En tilnærming som spesielt beskjeftiger seg med menneskelig aktivitetsform, funksjon og betydning er aktivitetsvitenskap. Dette er en tverrfaglig akademisk disiplin med utspring fra ergoterapifaget, hvor formålet er å generere kunnskap om menneskelig aktivitet (Bendixen, 2005). Dette prosjektet tar sikte på å forene kunnskap om isolasjon med bl.a. aktivitetsvitenskap og på den måten bidra til en utvidet forståelse av aktivitetenes plass i det miljøterapeutiske arbeidet i kriminalomsorgen.

Prosjektperiode

2020

Publikasjoner o.l.

Det arbeides med å utvikle en håndbok som kan gi en felles faglig tilnærming for å styrke arbeidet med å tilby meningsfull aktivisering for sårbare innsatte.

 

Referanser

Bendixen, H. J. (2005). Occupational Science – begyndelsen. I: H. J. Bendixen (red.): Aktivitetsvidenskab i et nordisk perspektiv. København: FADL’s Forlag Aktieselskab