Mange ansatte i kriminalomsorgen har som oppgave å utforme vedtak etter forvaltningsloven og å følge opp klager og andre henvendelser fra blant annet innsatte og domfelte. For disse er det viktig med god kompetanse for å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis.

Kurset gir en innføring i sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og annet regelverk som er relevant for saksbehandling i kriminalomsorgen. Det blir en kombinasjon mellom teoretisk gjennomgang og diskusjoner med utgangspunkt i reelle caser. Kurset gjennomføres digitalt via Teams.

Innhold

 • Grunnleggende prinsipper og regelverk
 • Generelle saksbehandlingsregler
 • Habilitet
 • Veiledningsplikt
 • Rask saksbehandling
 • Plikt til å nedtegne muntlige opplysninger
 • Bruk av fullmektig
 • Taushetsplikt
 • Saksbehandlingsregler som gjelder ved enkeltvedtak
 • Forhåndsvarsel
 • Utredningsplikt
 • Dokumentinnsyn
 • Utforming av vedtak
 • Klageregler
 • Omgjøring uten klage
 • Informasjonssikkerhet
 • Varsling av fornærmede og etterlatte

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen uten juridisk formalkompetanse, som jobber med saksbehandling knyttet opp mot innsatte og domfelte.