Prosjektet ledes av seniorrådgiver David Steinsvik
Andre prosjektdeltagere: seniorrådgiver Siv Gaarder

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kriminalomosrgsdirektoratet, og er delfinansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet er forankret i Nasjonal overdosestrategi 2019-2022.

Bakgrunn

En forskningsrapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo viser at overdoser av narkotika er årsaken til hele 85 prosent av de dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse fra fengselet. I perioden 2000 – 2015 mistet totalt 493 personer livet i en overdose innen det første halvåret etter løslatelse fra fengsel. Undersøkelsen viser også at risikoen for overdosedødsfall er mer enn dobbelt så stor i den første uka etter løslatelse som i den påfølgende uka.

Om prosjektet

Prosjektets mål er å implementere overdoseforebyggende tiltak i alle landets fengsler. Hvert år tas et nytt kull med fengsler med i prosjektet, og de skal i løpet av prosjektåret implementere fire overdoseforebyggende tiltak i sin daglige drift. Det er en forutsetning i prosjektet at implementeringsarbeidet er et samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten i det enkelte prosjektfengselet, og at arbeidet er forankret både i fengselsledelsen og i helsetjenesteledelsen.

De fire overdoseforebyggende tiltakene er utformet av en bredt sammensatt ekspertgruppe og består av:

  • Innkomstsamtale hvor risiko for overdose kartlegges
  • Informasjon om overdoserisiko og oppløring i Hjerte- og lungeredning for å kunne være «kameratredder». Herunder samarbeid med Naloksonprosjektet om opplæring og utdeling av Nalokson nesespray.
  • Løslatelsessamtale med den innsatte, for å minne om overdoserisiko og  sikre at det er en plan for løslatelsen
  • «Avtale i hånden» ved løslatelse, for å sikre at den innsatte har en avtale å gå til, enten med noen i hjelpeapparatet eller i sitt nettverk.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har et nært samarbeid med Naloksonprosjektet om opplæring og utdeling av Nalokson nesespray til innsatte

Røde kors er samarbeidspartner og kan bidra med å legge til rette for kontakt med det lokale røde kors for opplæring i hjerte og lungeredning. Prosjektet har videre Wayback som samarbeidspartner for å gi råd og legge til rette for at brukerperspektivet er i fokus.

Seraf v/ Anne Bukten samarbeider med prosjektet om forskning hvor blant annet de fire overdoseforebyggende tiltakene skal evalueres. Forskningen er en del av prosjektet Prisud

Prosjektperiode

Prosjektet hadde utspring i Nasjonal overdosestrategi 2014-2019, og pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Det startet med at en ekspertgruppe utformet de fire tiltakene som ble pilotert i Trondheim, Bergen og Bruvoll fengsel i 2015. Fra 2016 ble prosjektet videreført i regi av KRUS, og i perioden 2016- 2019 har 23 fengsler vært i prosjektet og implementert tiltakene. I 2020 er fire nye fengsel med; Hustad, Haugesund, Mosjøen og Ålesund.

Prosjektet er forankret også i den nye Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. Helsedirektoratet delfinansierer prosjektet i hele denne strategiperioden.

Fra 2021 er målet at tiltakene tilpasses slik at også friomsorg og ND-senter omfattes av prosjektet.

Publikasjoner o.l.

Det er laget en film om overdoseforebyggende arbeid i fengsel. Den kan du se her (lenke til YouTube).

E-læring om overdoseforebyggende arbeid i fengsel er publisert på virksomhetsplattformen, som er en felles plattform for statlige virksomheter. På sikt vil alle ansatte i kriminalomsorgen få tilgang.

I løpet av 2020 vil det bli lansert en digital veileder for overdoseforebyggende arbeid i fengsel. Også denne skal gjøres tilgjengelig på virksomhetsplattformen.