KDI og KRUS inviterer til fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK). Ordningen ble etablert som straffegjennomføringsform i Norge i 2008 og ble landsdekkende i 2014. EK utgjør i dag en stor del av kriminalomsorgens samlede kapasitet med totalt 500 plasser til enhver tid, og preger mange sider av virksomheten. 1/3 av alle nye dommer på ubetinget fengselsstraff gjennomføres i sin helhet med EK, og delgjennomføring er et viktig utslusingstiltak for å sikre en god tilbakeføring til samfunnet.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap, informasjon om utvikling og erfaringsutveksling på tvers av enhetene. Det blir fokus på endringer i regelverket som trådte i kraft 1. juli og 1. september 2020, med blant annet endret målgruppe, informasjon til barn, egne regler for varig soningsudyktige og bruk av ny digital teknologi under straffegjennomføringen.

Det er friomsorgskontorene som har ansvar for den praktiske gjennomføring av sakene, men fengslene er sentrale i arbeidet med å overføre domfelte til EK delgjennomføring og har vedtaksmyndighet for denne gruppen. Det er derfor viktig at ansatte i alle deler av kriminalomsorgen er kjent med denne straffegjennomføringsformen og nylige endringer i regelverket.

Eventuelle behov for praktisk opplæring i bruk av nye tekniske løsninger skal ivaretas utenfor denne samlingen.

Målgruppe

Ledere, koordinatorer og EK-konsulenter ved alle friomsorgskontor, tilbakeføringskoordinatorer og andre ansatte som jobber med progresjon og utslusing i fengslene, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.