P1000445 - redigert utdeling av pilotbevis - utsnitt 1000x300

ER-VIL-KAN

-første pilot gjennomført ved KRUS

De første programlederne som har gjennomført rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN fikk sine deltagerbevis på KRUS i juni. Gjennom vinteren og våren 2019 har rusmestringsenhetene i Halden, Bastøy og Romerike fengsel avd. Ullersmo gjort seg positive erfaringer med prototypen av programmet som fortsatt er under utvikling.

P1000450 utdeling av pilotbevis - utsnitt 1799x626
Onsdag 19.juni fikk ansatte fra rusmestringsenhetene i Halden, Bastøy og Romerike fengsel avd. Ullersmo sine bevis på at de er historiens første som har gjennomført opplæring i rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN.
ER-VIL-KAN -logo
Målgruppen til programmet er personer som ønsker å orientere seg bort fra et liv preget av rus og/eller kriminalitet. Programmet skal være en faglig ressurs for å legge til rette for og støtte den enkelte i å gjøre en egeninnsats for å motvirke nye straffbare handlinger (straffegjennomføringslovens §3), og utgjør sammen med den individuelle oppfølgingen og behandlingen i rusmestringsenhetene «et tilbud om rehabilitering og behandling, som kan gjøre innsatte bedre i stand til å mestre sitt rusproblem og egen livssituasjon.» (Rundskriv KDI 10/2013).
P1000460 pilotgruppa med direktør Brucker - utsnitt 2173x1220
Her er hele pilotgruppa samlet, sammen med direktør ved KRUS, Hans-Jørgen Brucker, som var med på å dele ut kursbevisene.
P1000465 - pilotgruppa i samtale - utsnitt 2190x1371
Pilotgruppa i samtale.

KRUS har de siste årene arbeidet for å utforme et nytt rus- og livsmestringsprogram spesielt tilpasset rusmestringsenhetene. Rusemestringsenhetenes behov for kompetansepåfyll og programressurser fra KRUS ble kartlagt i 2016/2017. Etter å ha sett på ulike alternativ besluttet KRUS i 2018 å utforme et eget program i samarbeid med praksisfeltet.

En tverrfaglig arbeidsgruppe med ansatte fra kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, Tyrilistiftelsen, WayBack og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) bidro med innspill og ideutveksling gjennom 2018. Målet har vært å utforme et helhetlig, fleksibelt og kunnskapsbasert rus- og livsmestringsprogram som kan gjennomføres på rusmestringsenhetene på både lavere og høyere sikkerhetsnivå.

Gjennom 2019 har seniorrådgiver ved KRUS, Aage Aagesen, i samarbeid med Bjørn Harald Brekke Ander fra Tyrilistiftelsen, stått for utformingen av det konkrete innholdet i programmet. Innholdet har fortløpende blitt presentert på tre opplæringssamlinger for ansatte som videre har gjennomført og testet ut programmet på rusmestringsenhetene ved Bastøy, Halden og Romerike fengsel avd. Ullersmo.

Innholdet i programmet baserer seg på flere tilnærminger. I utviklingen har det vært en ambisjon å integrere kunnskap fra forskningen på hva som kjennetegner programmer som har god effekt (what-works) og desistance-forskningen om hvordan tidligere straffedømte orienterer seg bort fra kriminalitet og rus og finner en ny tilhørighet i samfunnet.

For å kunne integrere disse forskningstradisjon, samt tilpasse tilnærmingen til den enkeltes livssituasjon, syn på seg selv og egne muligheter for fremtiden, danner Good-Lives-Model en bærende modell for programmet (https://www.goodlivesmodel.com/). For å fremme den individuelle tilpasningen er det også lagd et oppgavekort med refleksjonsoppgaver og plass til egne notater til hvert tema. ER-VIL-KAN kan også karakteriseres som et styrkebasert program, ved at man gjennom gruppesamlingene jobber med å identifisere egne styrker og kvaliteter, samt ressurser man kan mobilisere i nettverk og hjelpeapparat. Avslutningsvis legges det vekt på konteksten og sentrale temaer i tilbakeføringsarbeidet. Målet er at programmet slik kan inngå i og styrke et helhetlig og individuelt tilpasset innholds- og tilbakeføringsarbeid. Håpet er at deltagelse i ER-VIL-KAN legger til rette for å komme i gang med en personlig, sosial og praktisk prosess for å nærme seg det livet man ønsker seg, uten å skade seg selv og andre.

ER-VIL-KAN består nå av 20 gruppesamlinger på om lag 2-3 timer, samt 2 obligatoriske individuelle samtaler. Programmet skal slik supplere den ordinære individuelle oppfølgingen og behandlingen i spesialisthelsetjenesten. Programmet kan gjennomføres i sin helhet eller man kan sette sammen samlinger ut fra målgruppas behov og oppholdstid i den enkelte rusmestringsenhet.

Navnet på programmet er basert på at deltagerne gjennom gruppesamlinger, individuell oppfølging og planlegging av veien videre får du tid til å jobbe med tre grunnleggende spørsmål:
Hvem ER du? Hva VIL du? Hvordan KAN du få det til?

Erfaringene og tilbakemeldingene gjennom vårens pilotgjennomføring har vært gode, både fra ansatte og deltagerne i programmet. Om lag 30 deltagere har gjennomført programmet i rusmestringsenhetene, og i juni ble 23 av dem intervjuet av KRUS. Tilbakemeldingene så langt tyder på at deltagerne ser relevans og nytte av deltagelsen, og at mange setter spesielt stor pris på at det legges vekt på håp og muligheter. Flere forteller også at gruppen er en ressurs til å f.eks. lære seg nye kommunikasjonsferdigheter eller få reflektert over hva som er viktig i livet og hvordan man kan bruke dette når man skal ta veivalg for fremtiden. Deltagerne har også gitt konkrete innspill til forbedringer av innholdet på enkeltsamlinger eller andre måter programmet kan forbedres på. Dette er viktige innspill for KRUS i den videre kvalitetsforbedringen og utformingen av programmaterialet som fortsatt er under utvikling.

Høsten 2019 har 5 nye rusmestringsenheter sagt ja til å delta i opplæringen på KRUS og å implementere programmet lokalt. Det er ekstra gledelig at mange rusmestringsenheter får til å inkludere flere ansatte i opplæringen og vektlegger at de ønsker at implementeringen skal bli en kollektiv og tverrfaglig prosess. De tre rusmestringsenhetene som deltok denne våren setter i gang nye runder med programmet høsten 2019, mens KRUS planlegger for videre opplæring og implementering for flere rusmestringsenheter i 2020. På sikt kan programmet også være aktuelt for andre fengselsavdelinger eller til bruk i friomsorgen.

 

Bildene, men ikke logoen, åpnes i større format om du å klikker på dem.

Tips en venn Skriv ut