Prosjektansvarlig: seniorrådgiver Aage Aagesen
Deltagere i arbeidsgruppe i den innledende fasen: rusmestringsenhetene i kriminalomsorgen, wayback, NKROP og Tyrilistiftelsen

KRUS har i løpet av 2018-2019 utviklet rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN, spesielt tilpasset for rusmestringsenhetene i kriminalomsorgen. Gjennom en samskapende prosess med en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av ansatte i enhetene og representant fra Wayback, NKROP og Tyrilistiftelsen, har målet vært å skape et helhetlig, fleksibelt og kunnskapsbasert program som støtter opp under rusmestringsenhetenes mandat. På sikt kan programmet også være aktuelt for andre deler av kriminalomsorgen.  

Innholdet i programmet bygger blant annet på Good Lives Model og integrerer kunnskap om hva som er virksomt i programmer (What-works-tradisjonen), med kunnskap fra desistance-forskningen.

Rusmestringsenhetene fra Halden, Bastøy og Romerike fengsel, avdeling Ullersmo, deltok i 1.-2. tertial 2019 på en «pre-pilot»-opplæring ved KRUS og er i gang med å implementere programmet som nå består av 22 samlinger (langversjon). Pilotopplæring med ytterligere 5 rusmestringsenheter (Stavanger, Bergen, Hustad, Trøgstad og Bergen) ble gjennomført 3. tertial 2019.

Tilbakemeldingene er gode, og programmet implementeres i ordinær opplæring høsten 2020.

Videreutvikling av programmet forventes å pågå ut 2021.