Om ER-VIL-KAN

ER-VIL-KAN er et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram for innsatte og domfelte. Programmet er utviklet av KRUS gjennom en samskapende prosess med involvering fra både ansatte og innsatte i rusmestringsenhetene og Tyrilistiftelsen, samt innspill fra blant annet WayBack og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Innholdet i programmet bygger også videre på tidligere erfaringer med programmer som NSAP og Kortprogram rus.

Målet har vært å skape et helhetlig, fleksibelt og kunnskapsbasert program som tar høyde for målgruppens komplekse livssituasjon, behov og ressurser. Programmet tar utgangspunkt i en styrkebasert tilnærming med røtter i desistance-forskning og inspirasjon fra Good Lives Model. ER-VIL-KAN består av 20 gruppesamlinger, samt to obligatoriske individuelle samtaler. Innholdet kan tilpasses målgruppa på ulike måter, med en minimum varighet på 6-8 gruppesamlinger. Deler av programmet kan også gjennomføres individuelt. 

Målet er at den enkelte deltager i ER-VIL-KAN blir støttet i en personlig, sosial og praktisk prosess for å nærme seg det livet man ønsker seg etter endt straffegjennomføring, uten å skade seg selv eller andre.

Det er ønskelig at programmet integreres i den ordinære oppfølgingen med individuell samtaler, praktisk tilbakeføringsarbeid og planlegging av videre prosess for den enkelte deltager med involvering fra aktuelle tjenester og samarbeidspartnere.

Innhold på dette kurset

  • Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
  • Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
  • Programlederrollen og gruppeledelse
  • Medvirkning og bruk av tilbakemeldinger fra deltagere
  • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling
  • Implementering, veiledning og oppfølging

Målgruppe

ER-VIL-KAN er i utgangspunktet utarbeidet til bruk i rusmestringsenhetene i kriminalomsorgen, men også andre enheter som vil implementere programmet kan vurderes for deltagelse.

Annet

Deltagelse forplikter at man parallelt med opplæringen gjennomfører programmet på sin enhet. Det er ønskelig at minimum 3 ansatte fra hver enhet deltar. Det anbefales at både sosialfaglig og fengselsfaglig kompetanse er representert. Når programmet skal implementeres i en rusmestringsenhet anbefaler vi også at spesialisthelsetjenesten involveres i opplæringen, for å kunne integrere programinnholdet i individuell behandling og for å bidra med veiledning av programledere.