www.krus.no

_DSC7068_1025x683

En-til-en programmet

Programmets navn:

En-til-En programmet

Kontaktperson:

Hege Bøhm Ottar,

Tlf. 400 25 566

hegebohm.ottar@krus.no

Bakgrunn

 

“En til en” programmet ble først utviklet av Philip Priestley i 1993, og ble tatt i bruk i England, Wales og Skottland på slutten av 1990 tallet. Høsten 1999 ble “En til en” programmet innført i norsk kriminalomsorg. Da ble det gjennomført en pilot i tre friomsorgskontorer og ett fengsel. Deretter ble programmet oversatt til norsk (versjon med 20 leksjoner) av Heid Nøkleby og Marie Røise i 2002. I 2004 ble programmet kortet ned til 13 leksjoner og oversettelsen ble ferdig samme år.

 

  • Målet for programmet er å endre atferden som fører til kriminelle handlinger ved å lære deltakerne nye ferdigheter og metoder. Bevisstgjøre deltakeren på forhold som fører til at vedkommende begår lovbrudd. Lære personen problemløsning, selvstyring og sosiale ferdigheter, og utvikle de sterke sidene personen allerede har.

 

Programmet har som hovedmålsetting å bidra til å redusere lovbrudd og fremme en kriminalitetsfri tilværelse. “En til en” programmet baserer seg på forskning (“What Works”) om hva som fungerer effektivt i forhold til reduksjon av nye lovbrudd.

Metodikk

“En til en” er et kognitivt atferdsprogram og er utviklet med bakgrunn i kognitive atferdsorienterte teorier og baserer seg på metoder som, gjennom forskning, har vist seg effektive i forhold til å endre holdninger og atferd og å redusere kriminell atferd.

 

  • “En til en” er et fleksibelt program som passer til domfelte med varierte dommer ettersom programleder kan velge 3 forskjellige tema; generell kriminalitetsforebygging, rusproblematikk eller voldsproblematikk. Programmet er viktig i friomsorgen og fungerer som et støttende verktøy for de individuelle samtalene saksbehandler i friomsorgen gjennomfører.

 

 

Rammebetingelser og gjennomføring

Programmet består av 13 leksjoner som til sammen utgjør ca 20 timer. Det er mulig å gjennomføre i løpet av 3 måneder. “En til en” programmet er utformet med gradert vanskelighet. Dette betyr at programmet er utformet slik at deltaker skal kunne tilegne seg ferdigheter ved at enklere ferdigheter læres først, og at disse deretter kombineres med vanskeligere ferdigheter.  “En til en” skiller seg fra liknende programmer ved at programmet består av individuelle møter fremfor gruppemøter og at programleder har mulighet til å tilpasse programmet til deltakerens lovbruddsproblematikk.
 

Innhold

Programmet er bygd opp av tre deler hvor den første delen av programmet legger vekt på en grundig kartlegging av ferdigheter i problemløsning, selvrapporterte problemområder i forhold til lovbrudd, sosiale ferdigheter, holdninger og verdier. Denne kartleggingen er et utgangspunkt for den påfølgende ferdighetstreningen og for ettertester som kan måle eventuell endring. Programmet tar for seg følgende temaer; rus, vold og generell kriminalitet. “En til en” programmet er direkte rettet mot den kriminaliteten vedkommende har begått. Programmets målgruppe er personer med middels til høy risiko for tilbakefall til kriminalitet. De kan være dømt for alle typer lovbrudd med unntak av vold i hjemmet og seksuelle overgrep. Personer med store rusproblemer og med store psykiske problemer er ikke egnet for programmet.

I forkant av gjennomføringen av “En til en” programmet er det viktig at deltaker har tilbud om samtaler som kan høyne motivasjonen for å delta i programmet. Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert samtalemetodikk som legger vekt på å styrke indre motivasjon for endring.

Programlederen

Rolle

Hvem kan bli programleder?

 

For å bli programlederen “en til en” programmet forutsettes det kunnskap i samtalemetodikken MI. Det kreves at deltakere på kurs har gjennomført MI trinn 1, enten i forkant av programlederopplæringen eller i løpet av det første året.

 

Hvilke kurs skal programlederen ha gjennomført?

 

Den grunnleggende programlederutdanningen går over 10 dager fordelt på to 5-dagers kurs. Utdannelsen er en uvilkårlig forutsetning for å få begynne å arbeide med programmet “en til en”. Del en av kurset er i hovedsak viet det teoretiske grunnlaget i “en til en” programmet, og gjennomgang av modul for generell kriminalitet. Del to tar for seg modul for rus og vold, og gjennomføres 4-6 mnd etter del en. Det forventes at programlederen starter gjennomføring av programmet med en eller flere klienter/domfelte før kursets andre del starter, slik at vedkommende kan bringe med seg erfaringer til kursets andre del.

 

Grunnopplæringen av nye programledere går over til sammen 8 kursdager.

 

Hvilke oppgaver har programlederen under programmet?

 

Leksjonene som gjennomføres er nøye strukturert og det er viktig at programlederen følger tidsangivelsene. Hver leksjon har tydelig hensikt og mål som må nås for at programmet som helhet skal kunne oppnå sitt mål om redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Det er derfor viktig at programlederen følger leksjonsplanen. I tillegg til å lede deltakeren gjennom hver av leksjonene er programlederens rolle å være en prososial rollemodell. Med dette innebærer at man viser respekt og varme uten å være moraliserende eller sympatiserende med de antisosiale holdningene.

 

Ressursbruk

Som navnet “en til en” tilsier er dette et individuelt program med en programleder og en innsatt/domfelt.  Programmet blir gjennomført ved det lokale friomsorgskontor og innenfor arbeidsplassens rammebetingelser. Selve programgjennomføringen er basert på 13 leksjoner hvor hver omfatter 2 timer. I tillegg kommer forberedelser og evaluering, men hvor mye dette vil kreve varierer både i forhold til personlige egenskaper og erfarenhet.

Når programlederen skal gjennom en sertifiseringsprosess vil dette kreve at man video filmer leksjoner noe som krever videokamera.

Utover disse faktorene krever det ikke noe ekstra organisatorisk eller økonomisk for å gjennomføre “En til en” programmet.

 

Forskning

Hvilke resultater har blitt oppnådd hittil, enten ut i fra egen erfaring eller litteratur?

Forskning foretatt av Priestley viser at bruk av programmet kan bidra til utvikling i ferdigheter som kan være med på å redusere tilbakefall til en ny kriminalitet. Priestleys undersøkelse av pre- og posttester viser at domfelte som har gjennomgått programmet viser endringer i rapporterte problemer, problemløsningsferdigheter og sosiale ferdigheter i forhold til kontrollgruppen.

 

Juridisk ramme

Innenfor hvilke juridiske rammer kan programmet bli gjennomført?

“En til en” programmet er tilpasset norsk lov om straffegjennomføring og passer til bruk både i fengsel og i friomsorgen. Programmet brukes i hovedsak i friomsorgen, men man ser en økning av bruk også innenfor overgangsboliger.

Kvalitetssikring

Hvilke krav stilles til kvalitetsvedlikehold?

I tillegg til veiledning skal alle programledere være med på en årlig, 2 dagers erfaringssamling i regi av KRUS. For å kunne kvalitetssikre utdanningen av nye programledere forutsettes det at det finnes seniorinstruktører som kan ha ansvar for opplæring, veiledning og utdanning. Regionalt? I tillegg bør det til enhver tid være en fagansvarlig ansatt på KRUS. Opplæring av seniorinstruktørene i “en til en” programmet innebærer 5 dager teori og praksis, og gjennomføring av et 5 +5 dagers grunnkurs med veiledning, observasjon og evaluering.

 

Hvor ofte skal programmet evalueres?

I “en til en” programmet er registrering og datainnsamling en integrert del av programmet, og alle deltakerne gjennomfører dette som en del av programmets start og avslutning. I tillegg til før-/ettertester som ligger i programmet, bør deltaker også svare på validerte tester om selvbilde, tankemønster, holdninger, opplevelse av mestring o.l. slik at det kan vurderes hvilken effekt programmet har i forhold til dette. I tillegg til å innføre bruk av validerte tester og fortsatt analyse av før- og ettertestene skal “en til en” programmet evalueres eksternt. Dette konkurransegrunnlaget vil bli sendt ut til aktuelle eksterne aktører i løpet av 2012.

Av Hege Bøhm Ottar - 25. april 2014

Tips en venn Skriv ut