Prosjektet ledes av førsteamanuensis Elisabeth Fransson og dr. philos. Yngve Hammerlin.
Øvrige prosjektdeltagere: høgskolelektor Sven-Erik Skotte

Prosjektet utføres på oppdrag av KSF/KDI

Hva var de politiske, faglige og ideologiske argumentene som lå bak beslutningen om å opprette ungdomsenheter for barn og unge mellom 15 – 18 år i Norge? Hva karakteriserer innholdet i ungdomsenhetene og hvordan erfarer unge selv enhetene?

Den metodiske tilnærmingen er hovedsakelig kvalitativ og består av studier av tekster og dokumenter slik som St. meldinger og NOU' er, samtaler med ansatte og innsatte og deltakende observasjon i de to enhetene. I tillegg har vi samlet inn og analysert alle hendelsesrapporter i løpet av et helt år ved de to enhetene.

Materialet tolkes inspirert av situasjonsfilosofi, kritisk fengselsforskning og rettsvitenskapelig analyse. Forskningsprosjektet skriver seg inn i KRUS sin strategi om å utvikle pønologisk kunnskap om barn og ungdom i norsk kriminalomsorg.

Prosjektperiode: 2013 - 2018.  Det arbeides fremdeles med å publisere artikler på bakgrunn av rapporten.

 

Publikasjoner:

Fransson, E. (2020) Hva slags kriminalomsorg fengsels barn og unge i? En studie av de norske ungdomsenhetene. Psyke & Logos, 41, s. 91-104 (under trykking).

Fransson, E., Hammerlin, Y. & S. E. Skotte (2019) Barn skal ikke i fengsel, men noen barn må. En kritisk studie av ungdomsenhetene i Norge. Rapport til KDI/Justisdepartementet. http://hdl.handle.net/11250/2629421

Fransson, E. (2018). The lunch table. Prison Architecture, Action-forces and the Young Imprisoned BodyIn Fransson, E. Giofré, F. & Johnsen, B. Prison, Architecture & Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Cappelen Damm Akademisk https://doi.org/10.23865/noasp.31

Hammerlin, Y. (2018). Materiality, Topography, Prison and “Human Turn” – A Theoretical Short Visit. In Fransson, E. Giofré, F. & Johnsen, B. Prison, Architecture & Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk https://doi.org/10.23865/noasp.31