Prosjektetansvarlige: dekan Kjersti Hove og høgskolelektor Marit Grønvold.

Januar 2019 startet KRUS bachelorpåbygg for første gang. Det var 350 som søkte og 31 studenter fikk tilbud om studieplass. Januar 2020 tar KRUS opp en ny gruppe med studenter til bachelorpåbygg og studentene som startet januar 2019 fortsetter med et semester med valgfritt emne og deretter bacheloroppgave. Både i norsk og europeisk sammenheng representerer utdanning av fengselsbetjenter på bachelornivå  en vesentlig videreutvikling av profesjonsgruppens formalkompetanse. Fengselsbetjenter opplever i dag store utfordringer knyttet til en kompleks og sammensatt innsattbefolkning, økonomiske nedskjæringer og store krav til å opptre profesjonelt og utvise godt skjønn. Kravet til økt kunnskap, faglig refleksjon og å kunne handle profesjonelt øker. Å utdanne fengselsbetjenter som er reflekterte og ivaretar straffegjennomføring på en god måte for samfunnet og den innsatte, er KRUS sitt samfunnsansvar. Utviklingen av et bachelorpåbygg for fengselsbetjenter, og betydningen dette innebærer må derfor vurderes ut fra en forståelse av samfunnets, etatens, den innsattes og fengselsbetjentenes behov. Ut fra dette er det viktig å evaluere kvaliteten på og betydningen av utdanningen både for den enkelte, etaten og KRUS som høgskole. Som en del av kvalitetsarbeidet ved KRUS er det et behov å følge implementeringen av bachelorpåbygget med systematiske evalueringer, og studien «Bachelor 2019» gir viktig informasjon til dette arbeidet.

Tema og problemstilling

Studiens nedslagsfelt er knyttet til følgende områder: studentenes læringsutbytte, studiets relevans i forhold til studentenes nåværende arbeid og karriereplaner og studiets implikasjoner for de ansattes vitenskapelige arbeid ved KRUS.

Studien har både et formativt og summativt formål. Vi ønsker å dokumentere de erfaringer som studenter og vitenskapelig ansatte gjør seg i de ulike samlingene, emnene og hele studieprogrammet. Vi ønsker å undersøke læringsutbyttet, studiets didaktikk og relevans. Vi vil også undersøke hvordan studentenes nærmeste ledere og deres kolleger vurderer studentenes utbyttet av studiet. Videre vil vi undersøke hvordan implementeringen av påbyggingsstudiet påvirker de ansattes vitenskapelige arbeid ved KRUS.