Saksbehandling og straffegjennomføringsrett for avdelingsledere og operative ledere i fengsel

Avdelingsledere og operative ledere i fengsel må treffe en rekke beslutninger etter straffegjennomføringsloven, herunder fremstillinger, permisjoner, overføringer, utelukkelse fra fellesskap og bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. For å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis er det viktig med god kompetanse om regelverket. Forvaltningsloven stiller også krav til hvordan saksbehandlingen skal utføres. Kurset tar for seg bestemmelser i straffegjennomføringsloven og forvaltningsloven som er sentrale i det daglige arbeidet som avdelingsleder og operativ leder i fengsel. Det blir en kombinasjon mellom teoretisk gjennomgang og diskusjoner med utgangspunkt i reelle caser.

Innhold

  • Utvalgte bestemmelser i straffegjennomføringsloven
  • Utvalgte bestemmelser i forvaltningsloven

Målgruppe

Avdelingsledere, fungerende avdelingsledere, operative vaktledere og fungerende operative vaktledere i fengsel som har ansvar for saksbehandling knyttet opp mot innsatte.