Mange ansatte i kriminalomsorgen har som oppgave å utforme vedtak etter forvaltningsloven og å følge opp klager og andre henvendelser fra blant annet innsatte og domfelte. For disse er det viktig med god kompetanse for å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis.

Kurset gir en innføring i sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og annet regelverk som er relevant for saksbehandling i kriminalomsorgen. Det blir en kombinasjon mellom teoretisk gjennomgang og diskusjoner med utgangspunkt i reelle caser.

Innhold

 • Grunnleggende prinsipper og regelverk
 • Generelle saksbehandlingsregler
  • Habilitet
  • Veiledningsplikt
  • Rask saksbehandling
  • Plikt til å nedtegne muntlige opplysninger
  • Bruk av fullmektig
  • Taushetsplikt
 • Saksbehandlingsregler som gjelder ved enkeltvedtak
  • Forhåndsvarsel
  • Utredningsplikt
  • Dokumentinnsyn
  • Utforming av vedtak
  • Klageregler
  • Omgjøring uten klage
  • Informasjonssikkerhet
  • Varsling av fornærmede og etterlatte

 

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen uten juridisk formalkompetanse, som jobber med saksbehandling knyttet opp mot innsatte og domfelte.