Beredskapsledelse vil for de fleste være en stor utfordring når en krise rammer virksomheten eller enheten. Det handler om evnen til å håndtere situasjoner med potensielt alvorlige konsekvenser for mennesker, organisasjon eller samfunn. Kurset har fokus på å utvikle forståelse for proaktiv metode i ledelse av beredskapen i enhetene. Det omhandler blant annet prinsipper for god stabsledelse og kompetanse på det praktiske stabsarbeidet. Kurset vil bruke erfaringer fra reelle hendelser som for eksempel koronapandemien.

Kurset er lagt opp på en slik måte at deltagerne arbeider aktivt med sin egen enhets beredskapsarbeid. Derfor er det hensiktsmessig at de som i en reell hendelse vil utgjøre enhetens beredskapsledelse og stabsmedarbeidere deltar sammen.

Erfaringer fra tidligere kurs viser at utbyttet oppleves hensiktsmessig fordi arbeidet de gjør på kurset er et godt og praktisk bidrag til enhetens utvikling på området.  

Innhold

  • Beredskapsledelse og beredskapsplanlegging
  • Stabsarbeid og proaktiv stabsmetodikk
  • Beslutningstaking ved kriser
  • Erfaringer og læringspunkter fra koronapandemien

Målgruppe

Enhetsledere og personell i kriminalomsorgen som arbeider med risikostyring og/eller er en del av beredskapsledelsen.