Andelen innsatte 50 år og eldre har i perioden økt fra 6 prosent i 2000 til 19 prosent i 2019. Kriminalomsorgen må håndtere en gruppe innsatte med en stigende gjennomsnittsalder og en stadig større gruppe eldre innsatte. Denne internasjonale trenden kan forsterke utfordringer knyttet til behandling og pleie- og omsorgstjenester for innsatte. Det kan kreve praktiske endringer som universell utforming og tettere dialog med kommunale tjenesteytere, men også nytenkning knyttet til ulike straffegjennomførings- former for denne gruppen med store

Dette er den første fagkonferansen om eldre innsatte i norsk kriminalomsorg. Konferansen skal belyse erfaringer fra norsk og internasjonal kriminalomsorg og bidra til erfaringsdeling om et tilpasset innhold i straffegjennomføringen for gruppen eldre innsatte.

Agenda blir lagt ut i god tid før konferansen.Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.