Solheimsgata 21 10

Utdanningsforløp

Fengselsbetjentutdanningen i Norge er et lønnet toårig høgskolekandidatstudium. Det første semesteret gjennomføres ved campus som er lokalisert i moderne lokaler i Solheimsgata 21 i Lillestrøm. Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler, mens fjerde semester gjennomføres ved campus i Lillestrøm. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste. Det er kun Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter som utdanner fengselsbetjenter i Norge.

Hele aspiranttiden, fra oppstart og frem til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid der det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelsen. Det er uniformsplikt.

 

 

Organisering av høgskolekandidatstudiet

Organisering av HK-studiet, tabell

Etter fullført høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring skal aspirantene ha oppnådd læringsutbytter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene i Rammeplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 1. september 2017.

 

Læringsutbytte

Ved endt studium har aspiranten tilegnet seg teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse til å utøve profesjonelt fengselsbetjentarbeid.

 

Kunnskap

Aspiranten

 • har tverrfaglig kunnskap fra relevante fagområder som gir begreper, perspektiver, verktøy og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 • har bred kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk, samt innsattes/domfeltes ulike behov
 • kjenner til nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for fengselsbetjenters arbeid i kriminalomsorgen
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor straffegjennomføringens område

 

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i arbeidet som fengselsbetjent og gjøre rede for sine valg innen sikkerhets-, tilbakeførings- og miljøarbeid
 • har relasjonelle ferdigheter og kan beherske digitale, skriftlige verktøy og teknikker som bidrar til profesjonell yrkesutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og relevant fagstoff og knytte dette til sitt arbeid i kriminalomsorgen
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen opptreden og oppgaveutførelse

 

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kunnskap om faglige og etiske problemstillinger som fengselsbetjenter står overfor i utøvelse av makt og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre, sammen med andre og alene, varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • har relasjonskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom utveksling av kunnskap, synspunkter og erfaringer
 • kjenner til nytenkning og utvikling av praksisfeltet
 • har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte

For nærmere beskrivelser av fengselsbetjentutdanningen, se Studieprogram for høgskolekandidat i straffegjennomføring

 

Opplæringsfengsler

For tiden er disse fengslene gitt opplæringsansvar for aspiranter:

Oslo fengsel
Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
Ringerike fengsel (Hønefoss)
Telemark fengsel, avdeling Skien
Stavanger fengsel
Åna fengsel (Jæren)
Bergen fengsel
Halden fengsel
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt (Eiksmarka/ Bærum)
Bodø fengsel

 

Fordeling til opplæringsfengsel i semester 2 og 3 (praksis)

Det gis mulighet til å søke om tjenestested i prioritert rekkefølge til de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengsel. Alle aspiranter søker om tjenestested kort tid etter oppstart i semester 1. I fordelingen kan KRUS vektlegge dokumenterte sosiale hensyn.
De vanligste hensyn som vektlegges er: 1) aspiranter med forsørgeransvar; 2) aspiranter som eier bolig; 3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunkt.
KRUS kan også vektlegge andre hensyn ved fordeling og dokumentasjon må vedlegges i alle tilfeller. Kriteriene er oppgitt med forbehold om fremtidige endringer.

 

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved Kriminalomsorgens transporttjeneste. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene etter oppstart i fjerde semester.

 

Lønn

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet, hvilket betyr at en aspirant i fengselsbetjentutdanning er ansatt i kriminalomsorgen i samsvar med Lov om statens ansatte (statsansatteloven). En gjennomsnittlig aspirantlønn ligger i lønnstrinn 23 (Statens lønnstabell), og en gjennomsnittlig brutto årslønn er rett i overkant av kr. 300 000,-. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i semester 2 og 3. For de fleste tilsvarer dette ca. kr .10-15 000,- i året. Lønnen for den enkelte aspirant blir ansiennitetsberegnet iht. Statens personalhåndbok etter oppstarten i første semester, og hvilket lønnstrinn den enkelte aspirant blir plassert i blir beregnet ut i fra opptjent ansiennitet (arbeidserfaring). Arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere må være påført stillingsprosent eller hvilket timeantall pr. uke eller måned som faktisk ble utført. Tidligere arbeidsgivers signatur og stempel må også være påført attestene. 

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån i Lånekassen ettersom studiet er lønnet. Aspirantene er å anse som arbeidstagere og det utstedes ikke studentbevis, men tjenestebevis.

 

Ferie, fravær og arbeidstid

Kriminalomsorgen og KRUS følger ferielovens bestemmelser. Fengselsbetjentutdanningen følger egen rammeplan, studieplan, instruks for aspiranter, samt forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen når det kommer til undervisningsplaner og fastsettelse av arbeidstid.

Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår. Aspiranter kan ta ut inntil tre uker sammenhengende ferie i sommertjenesteperioden ved opplæringsfengselet. I første studieår (kalenderåret) blir antall feriedager som tas ut av den enkelte aspirant trukket av lønnen. Dette gjelder ikke aspiranter som har opptjent feriedager fra forutgående år i kriminalomsorgen. I andre studieår (kalenderåret) vil alle aspiranter kunne ta ut betalt ferie iht. hvor mange opptjente feriedager en har fra første studieår (maks. 25 dager).

Merk at det ikke er mulig å ta ut ferie i semester 1 og 4. Enkelte feriedager i disse semestrene kan bli fastsatt for hele kullet, eks. i forbindelse med påskehøytiden, men dette avgjøres ikke før etter oppstart av fengselsbetjentutdanningen.

Kriminalomsorgens aspirantnemnd tilsetter aspiranter og det gis lønn under hele utdanningen. Aspiranten har oppmøteplikt til all undervisning under utdanningsforløpet, og undervisningstid er arbeidstid. Ved fravær over 20 % i et emne, må aspiranten søke om å få anledning til å avlegge eksamen. Som en del av arbeidsplikten må alle arbeidskrav og eksamener bestås, og det gis et kontinuasjonsforsøk (konte-eksamen) dersom aspiranten ikke består ordinær eksamen i et emne eller del av emne. Aspiranter som har strøket to ganger (ordinær eksamen og kontinuasjonsforsøk) skal sies opp fra sin stilling. Aspiranten har klageadgang på karakterer og oppsigelsesvedtak, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen og Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen.

Arbeidstiden i semester 1 og 4 er kl. 08.00-15.30, mandag til fredag, med forbehold om endringer. Semester 2 og 3 er praktisk-teoretiske semestre ved ett av våre opplæringsfengsler, og aspirantene gjennomfører veiledet praksistjeneste i turnus på dagtid og ettermiddag/kveld, helgedager og enkelte netter. I tillegg inneholder semestrene undervisning på dagtid (skoledager/skoleuker).

Nærmere bestemmelser om ferie, arbeidstid, forventet studietid m.m. vil fremkomme av tilbudsbrev og arbeidsavtale ved oppstart av fengselsbetjentutdanningen.

 

Bolig

KRUS disponerer ingen boliger for aspirantene. Det er flere private utleiere av hus og hybler til aspiranter i nærheten av skolen i Lillestrøm, og også i nærheten av de forskjellige opplæringsfengslene.

 

Bostøtte

Aspiranter som må ha to boliger grunnet avstand til egne barn, kan etter egne regler få innvilget bostøtte på inntil kr 3000,- pr. måned under utdanningen. Nærmere informasjon om ordningen blir gitt ved oppstart på utdanningen og det er ikke mulig å søke om dette på et tidligere tidspunkt. Det gis ikke bostøtte til aspiranter som ikke har barn og som eier bolig på hjemstedet. Ytterligere boutgifter knyttet til leie av bolig i Lillestrøm eller på tjenestestedet i semester 2 og 3 må dekkes av den enkelte aspirant.

 

Etter- og videreutdanning

Det er mange muligheter for videre spesialisering etter endt fengselsbetjentutdanning. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerer kurs som engasjerer ansatte i hele Kriminalomsorgen, se vår KRUS-katalog for mer informasjon.

 

Bachelor i straffegjennomføring

Fra våren 2019 er det mulig å starte på Bachelorstudium i straffegjennomføring. Påbygningsstudiet til Bachelorstudium i straffegjennomføring er et deltidsstudium over to år som til sammen gir 60 studiepoeng.

Studieprogrammet Bachelorstudium i straffegjennomføring ble akkreditert av NOKUT 23.02.2018. Fortsatt gjenstår enkelte formaliteter før studiet kan tilbys. Informasjon om opptakskrav og hvordan man søker til studiet vil foreligge høsten 2018 etter nærmere bestemt dato.

Opptakskrav til Bachelorstudium i straffegjennomføring er per dags dato følgende, med forbehold om endringer:

Søker må dokumentere:

 1. Høgskolekandidat i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
 2. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 til 2012. Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
 3. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurs tilbys og avsluttes før opptaksfrist til studiet. Søker må dokumentere minst 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

For søkere som har oppnådd graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring må pliktåret som pliktårsbetjent være avtjent. For søkere som er i pliktår må pliktåret være avtjent innen oppstart av studiet. Utførlig informasjon om opptak vil fremkomme av Forskrift om studier, eksamen og opptak, Bachelorstudium i straffegjennomføring. Publiseringen av nevnte forskrift finner sted når alle formaliteter og oppstartsdato for studiet er bestemt.

En bachelorgrad i straffegjennomføring åpner for ulike frie mastergrader.

Tips en venn Skriv ut