www.krus.no

Solheimsgata 21 10

Utdanningsforløp

Fengselsbetjentutdanningen i Norge er et lønnet toårig høgskolekandidatstudium. Det første semesteret gjennomføres ved campus som er lokalisert i moderne lokaler i Solheimsgata 21 i Lillestrøm. Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler, mens fjerde semester gjennomføres ved campus i Lillestrøm. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste.

Hele aspiranttiden, fra oppstart og frem til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid der det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelsen.

 

 

Organisering av høgskolekandidatstudiet

Organisering av HK-studiet, tabell

Etter fullført høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring skal aspirantene ha oppnådd læringsutbytter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene i Rammeplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 1. september 2017.

 

Læringsutbytte

Ved endt studium har aspiranten tilegnet seg teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse til å utøve profesjonelt fengselsbetjentarbeid.

 

Kunnskap

Aspiranten

 • har tverrfaglig kunnskap fra relevante fagområder som gir begreper, perspektiver, verktøy og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 • har bred kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk, samt innsattes/domfeltes ulike behov
 • kjenner til nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for fengselsbetjenters arbeid i kriminalomsorgen
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor straffegjennomføringens område

 

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i arbeidet som fengselsbetjent og gjøre rede for sine valg innen sikkerhets-, tilbakeførings- og miljøarbeid
 • har relasjonelle ferdigheter og kan beherske digitale, skriftlige verktøy og teknikker som bidrar til profesjonell yrkesutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og relevant fagstoff og knytte dette til sitt arbeid i kriminalomsorgen
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen opptreden og oppgaveutførelse

 

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kunnskap om faglige og etiske problemstillinger som fengselsbetjenter står overfor i utøvelse av makt og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre, sammen med andre og alene, varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • har relasjonskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom utveksling av kunnskap, synspunkter og erfaringer
 • kjenner til nytenkning og utvikling av praksisfeltet
 • har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte

For nærmere beskrivelser av fengselsbetjentutdanningen, se Studieprogram for høgskolekandidat i straffegjennomføring

 

Opplæringsfengsler

For tiden er disse fengslene gitt opplæringsansvar for aspiranter:

Oslo fengsel
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt (Oslo)
Ullersmo fengsel (Kløfta)
Ringerike fengsel (Hønefoss)
Telemark fengsel, avdeling Skien
Stavanger fengsel
Åna fengsel (Jæren)
Bergen fengsel
Halden fengsel
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Kongsvinger fengsel
Indre Østfold fengsel

 

Fordeling til opplæringsfengsel i semester 2 og 3

Det gis mulighet til å søke om tjenestested i prioritert rekkefølge til de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengsel. Alle aspiranter søker om tjenestested kort tid etter oppstart i semester 1. I fordelingen kan KRUS vektlegge dokumenterte sosiale hensyn.
De vanligste hensyn som vektlegges er: 1) aspiranter med forsørgeransvar; 2) aspiranter som eier bolig; 3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunkt.
KRUS kan også vektlegge andre hensyn ved fordeling og dokumentasjon må vedlegges i alle tilfeller.

 

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler og ved deler av friomsorgen i hele landet. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene.

 

Lønn

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet, hvilket betyr at en aspirant i fengselsbetjentutdanning er ansatt i kriminalomsorgen i samsvar med Lov om statens ansatte (statsansatteloven). En gjennomsnittlig aspirantlønn ligger i lønnstrinn 23 (Statens lønnstabell). Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i semester 2 og 3. For de fleste tilsvarer dette ca. kr 10-15 000,- i året.

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån i Lånekassen ettersom studiet er lønnet. Aspirantene er å anse som arbeidstagere og det utstedes ikke studentbevis, men tjenestebevis.

 

Bolig

KRUS disponerer ingen boliger for aspirantene. Det er flere private utleiere av hus og hybler til aspiranter i nærheten av skolen i Lillestrøm, og også i nærheten av de forskjellige opplæringsfengslene.

 

Bostøtte

Aspiranter som må ha to boliger grunnet avstand til egne barn, kan etter egne regler få innvilget bostøtte på inntil kr 3000,- pr. måned under utdanningen. Nærmere informasjon om ordningen blir gitt ved oppstart på utdanningen og det er ikke mulig å søke om dette på et tidligere tidspunkt. Det gis ikke bostøtte til aspiranter som ikke har barn og som eier bolig på hjemstedet. Ytterligere boutgifter knyttet til leie av bolig i Lillestrøm eller på tjenestestedet i semester 2 og 3 må dekkes av den enkelte aspirant.

 

Etter- og videreutdanning

Det er mange muligheter for videre spesialisering etter endt fengselsbetjentutdanning. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerer kurs som engasjerer ansatte i hele Kriminalomsorgen, se vår KRUS-katalog for mer informasjon.

 

Bachelor i straffegjennomføring

Fra våren 2019 er det mulig å starte på Bachelorstudium i straffegjennomføring. Påbygningsstudiet til Bachelorstudium i straffegjennomføring er et deltidsstudium over to år som til sammen gir 60 studiepoeng.

Studieprogrammet Bachelorstudium i straffegjennomføring ble akkreditert av NOKUT 23.02.2018. Fortsatt gjenstår enkelte formaliteter før studiet kan tilbys. Informasjon om opptakskrav og hvordan man søker til studiet vil foreligge høsten 2018 etter nærmere bestemt dato.

Opptakskrav til Bachelorstudium i straffegjennomføring er per dags dato følgende, med forbehold om endringer:

Søker må dokumentere:

 1. Høgskolekandidat i straffegjennomføring, 120 studiepoeng.
 2. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS 2004 til 2012. Søker må dokumentere minimum 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.
 3. Generell studiekompetanse og Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og bestått forkurs med opptaksprøve. Forkurs tilbys og avsluttes før opptaksfrist til studiet. Søker må dokumentere minst 5 års arbeidserfaring fra kriminalomsorgen.

For søkere som har oppnådd graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring må pliktåret som pliktårsbetjent være avtjent. For søkere som er i pliktår må pliktåret være avtjent innen oppstart av studiet. Utførlig informasjon om opptak vil fremkomme av Forskrift om studier, eksamen og opptak, Bachelorstudium i straffegjennomføring. Publiseringen av nevnte forskrift finner sted når alle formaliteter og oppstartsdato for studiet er bestemt.

En bachelorgrad i straffegjennomføring åpner for ulike frie mastergrader.

- 27. april 2018

Tips en venn Skriv ut