www.krus.no

Solheimsgata 21 10

Utdanningsforløp

Tjenestested

 

Det er kun Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge, og den eneste utdanningsinstitusjonen ligger i Lillestrøm. Imidlertid er drøyt to av de fire semestrene (semester 2 og 3) lagt til et godkjent opplæringsfengsel med en kombinasjon av undervisning og praksis i fengselet. Det varierer noe fra år til år hvilke fengselsenheter som er godkjente opplæringsfengsler som fengselsaspirantene kan søke blant. Hele aspiranttiden, fra oppstart og frem til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid. Det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelsen og prestasjoner.

 

1. semester:
Teorisemester ved KRUS

Undervisning i første semester består av:

 • Introduksjon til vitenskapsteori (første uken)
 • Emne 1 – Kriminalkunnskap
 • Emne 3 – Etikk og profesjonalitet
 • Emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
 • Emne 5 – Miljøarbeid og tilbakeføring
 • Emne 4 – Sikkerhet
 • Eksamen i Kriminalkunnskap
 • Eksamen i Etikk og profesjonalitet

Arbeidstiden i første semester er i hovedsak dagtid mandag – fredag (turnus i hospiteringsuken). All undervisningstid er arbeidstid som innebærer obligatorisk oppmøte.

Skriftlig eksamen i Kriminalkunnskap (emne 1) og eksamen i Etikk og profesjonalitet (emne 3).

Flervalgsoppgave knyttet til gjennomgåtte delemner i Miljøarbeid og tilbakeføring (emne 5).

Aspirantene skal i løpet av de fire semestrene arbeide med emneoppgaver, både individuelt og i gruppe i emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner.

Fysisk maktanvendelse (delemne i Sikkerhet):        
Godkjenningsprøve i ASP-batong, godkjennes av faglærer. Praktisk godkjenningsprøve i delemnet Fysisk maktanvendelse.

Fordelingen over hvem som skal tjenestegjøre ved de ulike opplæringsfengslene blir avgjort av KRUS kort tid etter oppstart av utdanningen. Aspirantene søker om tjenestested og fordelingen skjer på bakgrunn av et forhåndsbestemt antall aspirantplasser ved de valgte opplæringsfengslene. Fordelingskriteriene er under revidering, men de siste årene har det blitt lagt vekt på følgende: forsørgeransvar, ekteskap/partnerskap, registrert samboerskap og eie av bolig.

De siste årene har aspirantene hospitert ved et fengsel på Østlandet i løpet av første semester. Målet med uka er todelt:

 • For sikkerhetsemnet - at aspirantene skal jobbe med grunnleggende sikkerhetsbegreper (statisk, organisatorisk og dynamisk sikkerhet, samt risiko).
 • For hele studiet - at alle skal ha vært i et fengsel før resten av første semester gjennomføres.

Etter første semester reiser aspirantene ut til de ulike opplæringsfengslene for å gjennomføre en tre-ukers opplæringsperiode i opplæringsfengselet (undervisning og praksis). I løpet av sommeren skal aspirantene jobbe selvstendig i sommertjeneste samt kunne ha tre ukers ferie. Dersom du som aspirant ikke har opparbeidet deg ferie med lønn, kan du ta ut inntil 15 dager ulønnet ferie i løpet av sommertjenesten.

 

2. semester

Praktisk-teoretisk semester ved utvalgte opplæringsfengsler.

Andre semester gjennomføres som en kombinasjon av teoriundervisning og veiledet praksistjeneste ved et opplæringsfengsel i grupper av ca. 12- 20 aspiranter pr. fengsel. Aspirantene jobber i fengselet med oppgaver som fengselsbetjenter, og har tildelt en praksisveileder under hele perioden.

Arbeidstiden varierer etter en arbeidsplan som hovedsakelig består av formiddags-,  ettermiddags - og helgevakter. Enkelte nattevakter må også påregnes.

I tillegg har aspirantene gjennomsnittlig to faste, ukentlige undervisningsdager ved opplæringsfengselet.

Undervisningen i andre semester består av:

 • Emne 4 – Sikkerhet
 • Emne 5 – Miljøarbeid og tilbakeføring
 • Emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner

Eksamen i kartlegging og dokumentasjon (delemne i emne 4 - Sikkerhet).

Praktisk godkjenningsprøve i delemnet Fysisk maktanvendelse.  

Aspirantene skal i løpet av de fire semestrene arbeide med emneoppgaver, både individuelt og i gruppe i emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner.

Emneoppgave i gruppe basert på gjennomføring av miljøarbeid i fengsel, arbeidskrav som godkjennes av lærer/veileder/KRUS, og gjennomføring av narkotikaaksjon ved et fengsel.

 

3. semester

Praktisk-teoretisk semester ved utvalgte opplæringsfengsler.

Tredje semester gjennomføres som andre semester.

Undervisningen i tredje semester består av:

 • Emne 4 – Sikkerhet
 • Emne 5 – Miljøarbeid og tilbakeføring
 • Emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner

    
Eksamen i emne 4 - Sikkerhet.

Individuell emneoppgave i Sikkerhet (emne 4).

Individuelt refleksjonsnotat i Miljøarbeid og tilbakeføring (emne 5) basert på kommunikasjon og relasjonsbygging med innsatte. Arbeidskravet godkjennes av lærer/veileder/KRUS.

Aspirantene skal i løpet av de fire semestrene arbeide med emneoppgaver, både individuelt og i gruppe i emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner.

 

4. semester

Teorisemester ved KRUS.

 • Emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner
 • Emne 4 – Sikkerhet
 • Emne 5 – Miljøarbeid og tilbakeføring

Eksamen i Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (emne 2), og Miljøarbeid og tilbakeføring (emne 5).

Aspirantene skal i løpet av de fire semestrene arbeide med emneoppgaver, både individuelt og i gruppe i emne 2 – Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner.

Fysisk maktanvendelse (delemne i Sikkerhet):

 • Praktisk godkjenningsprøve i gruppe i delemnet Fysisk maktanvendelse. Godkjennes av KRUS.

Aspirantene skal i løpet av semesteret gjennomføre studietur til utlandet eller hospitering ved samarbeidspartnere i Norge som en del av arbeidskrav i emnet Miljøarbeid og tilbakeføring. I dette emnet skal aspirantene jobbe i grupper med emneoppgave og avlegge muntlig eksamen.

Arbeidstiden er som ved første semester. Rett etter oppstart av fjerde semester skal aspirantene søke om plikttjenestested. En ny søknadsprosess foretas, og aspirantene blir fordelt etter kriterier.

Fengselsbetjentutdanningen avsluttes med vitnemålutdeling i slutten av semesteret før oppstart av plikttjeneste.

 

Opplæringsfengsler

For tiden er disse fengslene gitt opplæringsansvar for aspiranter:

Oslo fengsel
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt (Oslo)
Ullersmo fengsel (Kløfta)
Ringerike fengsel (Hønefoss)
Telemark fengsel, avdeling Skien
Stavanger fengsel
Åna fengsel (Jæren)
Bergen fengsel
Bodø fengsel
Halden fengsel
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

 

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler og ved deler av friomsorgsenhetene i hele landet. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene.

 

Lønn

En gjennomsnittlig aspirantlønn ligger i lønnstrinn 23, noe som tilsvarer kr. 25 366,- i bruttolønn pr. mnd. eller kr. 304.800,- brutto lønn per år under utdannelsen (2016). Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. For de fleste tilsvarer dette ca. kr. 10-15 000,- i året.

Fengselsbetjent i turnus (stillingskode 0264) tjener svært sjeldent mindre enn kr. 355.900 i året, avhengig av total ansiennitet og arbeidstid. Overtid og tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) er da ikke tatt med. Det gis lønnstillegg for helgevakter, nattevakter, helligdager, osv.

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån via Lånekassen ettersom utdanningen er lønnet. Aspirantene er å anse som arbeidstagere og det utstedes ikke studentbevis, men tjenestebevis.

 

Bolig

KRUS disponerer ingen boliger for aspirantene. Det er flere private utleiere av hus og hybler til aspiranter i nærheten av skolen i Lillestrøm, og også i nærheten av de forskjellige opplæringsfengslene.

 

Bostøtte

Aspiranter som må ha to boliger grunnet avstand til egne barn, kan etter egne regler få innvilget bostøtte på inntil kr. 3000,- pr. måned under utdanningen. Nærmere informasjon om ordningen blir gitt ved oppstart på utdanningen og det er ikke mulig å søke om dette på et tidligere tidspunkt.

Det gis ikke bostøtte til aspiranter som eier bolig på hjemstedet og som ikke har barn. Ytterligere boutgifter knyttet til leie av bolig i Lillestrøm eller på tjenestestedet i de praktisk-teoretiske semestrene må dekkes av den enkelte aspirant.

 

Etterutdanning

Det er mange muligheter for videre spesialisering etter endt fengselsbetjentutdanning. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerer kurs som engasjerer ansatte i hele Kriminalomsorgen, se vår KRUS-katalog for mer informasjon.

 

 

Av Camilla Hansen - 20. juni 2013

Tips en venn Skriv ut