www.krus.no

Bilde av forfatterne 1000x300

Rapportlære

-En lærebok i rapportskriving

Bokas forfattere har alle lang fartstid i kriminalomsorgen, og har med sine ulike bakgrunner også erfaring fra ulike sider av det å skulle skrive rapporter i kriminalomsorgens kontekst. Birgitte Langset Storvik er i dag førstelektor og jurist ved KRUS, men har også bakgrunn som jurist og inspektør i fengsel. Erik Halvorsen er fengselsbetjent i Telemark fengsel, der han også er aspirantveileder, og har i tillegg vært faglærer og sensor i rapportfaget ved KRUS. Naima Khawaja er rådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, har jobbet ved flere fengselsenheter, og brukes som fagperson i rapportfaget ved KRUS.

Det er Fagbokforlaget som har utgitt boka. Her er kva de skriver om den på sine egne nettsider, der boka også kan bestilles (Klikk til denne siden: Fagbokforlaget):

«Denne læreboken gir en grundig gjennomgang av rapportskriving for ansatte i kriminalomsorgen. Forfatterne forklarer gangen i rapportering av hendelser og opptak av innsattes, domfeltes og vitners forklaring. Gjennom momentlister, gir forfatterne tydelig oversikt over viktig innhold i hendelsesrapporter ved ulike typer hendelser og beskriver hva som bør innhentes av informasjon ved opptak av forklaringer fra de samme hendelsene. Det blir også redegjort for aktuelt regelverk knyttet til rapportering. Boken er ment for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, men den er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.»

E Halvorsen - N Khawaja - B Storvik.JPG                         Rapportlære - forside på boka.jpg
Bildet til venstre viser de tre forfatterne: Erik Halvorsen, Naima Khawaja og Birgitte Langset Storvik. Bildet til høyre: læreboka.

Under lanseringen poengterte dekan ved KRUS, Kjersti Hove, viktigheten av at rapporter som skrives i kriminalomsorgen har god kvalitet. Ikke bare er dette viktig for hvordan de kan brukes internt, minnet Hove om, men også med tanke på tilsynsmyndigheter som for eksempel sivilombudsmannen.

Birgitte Langset Storvik, den ene av lærebokforfatterne, understreket også viktigheten av at rapporter skrives med høy kvalitet. Storvik henviste spesielt til at dette er viktig for rettssikkerheten for både ansatte og innsatte/domfelte. Rapportene inneholder hendelsesbeskrivelser som ifølge Storvik danner grunnlag for å avgjøre hvorvidt vilkår for ulike avgjørelser, så som disiplinærsaker, er oppfylt. I sin tidligere rolle som inspektør, drev Storvik ofte saksbehandling uten at hun selv hadde vært vitne til hendelser, og hun var da avhengig av gode rapporter for å kunne gjøre sin jobb på en god måte.

Læreboka inneholder en rekke eksempler på hendelser, og hva som bør være med i rapporter for ulike typer av disse, såkalte «momentlister».

Av Ragna Matea Bull - 12. feb. 2019

Tips en venn Skriv ut