Blå bakgrunn 1000x300

kvinner i kriminalomsorgens ansvar

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inviterte til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar i egne lokaler i Lillestrøm 11. september 2019. Formålet med konferansen var å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring.

Beate Thorvaldsen og Stein Knudsen
Beate Thorvaldsen og Stein Knudsen
wayback
Roger Ellingsen og Frida
Anne Almquist_Aurora
Anne Almquist
Paneldebatt
Paneldebatt
Venjas harem
Noen av medlemmene i Venjas Harem

I 2017 utarbeidet Kriminalomsorgen en egen strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring som en oppfølging av rapporten «Likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar» fra 2015. Denne konferansen tok blant annet for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Konferansens målgruppe var ledere og ansatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte. Med 100 påmeldte kursdeltakere var konferansen fulltegnet.

Konferansen ble åpnet av Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som tok opp viktigheten av å øke kompetansen om kvinnelige innsatte og synliggjøre deres situasjon.

Konferansens hadde interessante og varierte innlegg: Som et ledd i å sikre at kvinnestrategien følges opp er det opprettet lokale kvinneansvarlige, og de kvinneansvarliges rolle og formål, og hvilke utfordringer de kan møte på, ble presentert. Videre fikk konferansedeltakerne høre om flere ulike program for kvinner som har som hensikt å motivere og bistå (både før, under og etter straffegjennomføringen), viktigheten av nærhetsprinsippet, kontaktbetjentens rolle, utenlandske kvinnelige innsatte, radikalisering og voldelig ekstremisme, trafficking og menneskehandel. 

Konferansens siste innslag var paneldebatten "Har kvinner i fengsel et dårligere soningstilbud enn menn?"

Konferansen ble avsluttet med en flott konsert med Venjas Harem. Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir kvinner og menn som soner eller som har avsluttet soningen sin, muligheten til å utfolde seg musikalsk under veiledning. Initiativtaker Venja Ruud Nilsen ble inspirert til å lansere et musikktilbud for kvinner i soning, etter en spillejobb i Bretveidt kvinnefengsel i 1991. 26 år senere har prosjektet blitt landsomspennende med et tilbud på 25 soningssteder, og er nå en del av voksenopplæringstilbudet til Musikkens Studieforbund.

 

Konferansens program:

Åpning av konferansen
Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kvinnelige domfelte - plassering / Status og videreutvikling av rollen som kvinneansvarlig
Øyvind Alnæs, seniorrådgiver i KDI

WayBack - tiltak for kvinner
Roger Ellingsen, leder Wayback i Bergen

Presentasjon av program og andre tiltak for kvinner:
VINN
Anne Natrud, seniorrådgiver ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Utenlandske kvinner
Ida Lindmoe, avdeligsleder Kongsvinger fengsel
Vold i nære relasjoner
Beate Thorvaldsen, tilbakeføringskoordinator, og Stein Knudsen, familie- og psykoterapeut, Ravneberget fengsel
Aurora
Anne Almquist, prosjektleder Aurora
Fokus
Siv Garborg og Henning Torma, miljøterapeuter Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Paneldebatt: "Har kvinner i fengsel et dårligere soningstilbud enn menn?"
Paneldeltakere: Ragnar Kristoffersen, forsker ved KRUS, Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i KDI, DOris Bakken, fung.fengselsleder Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Helle Holst Langseth, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsobudet, Veronica Orderud, tidligere innsatt. Ordstyrer: Røverradioen.

Konsert med Venjas Harem

Tips en venn Skriv ut