Fargebakgrunn mørk grå gradert 1000x300

Kvalitetsarbeid i høgskolekandidatstudiet

Lov om universitet og høyskoler § 1–6 første ledd krever at høyskolene har et tilfredsstillende, internt system for kvalitetsarbeid. Kvalitetssystemet skal sikre at utdanningen holder høy kvalitet gjennom  

•    kontinuerlig dialog med interne og eksterne interessenter for å identifisere god og sviktende kvalitet 
•    å tydeliggjøre roller og ansvar 
•    å systematisere, analysere og vurdere informasjon 
•    å omgjøre kunnskap om kvalitet til videreutvikling av studiet

Grunnleggende prinsipper for kvalitetsarbeidet er som følger:

•    Alle som arbeider med fengselsbetjentutdanningen, bidrar med kompetanseheving, læring og kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemet. 
•    Retningslinjer, roller og ansvarsfordeling skal gjøres kjent for alle aktører. 
•    Funn fra evaluering, analyse og rapportering skal føre til tiltak og oppfølging på lavest mulig nivå i organisasjonen. 
•    Kvalitetssystemet skal ha en helhetlig tilnærming og bidra til innsyn, styring og et transparent dokumenterbart beslutningsgrunnlag. 
•    Eksterne bidragsytere skal inviteres til å bidra i kvalitetsarbeidet. 

Tips en venn Skriv ut